Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2019L

Kod przedmiotu1424SX-PNJNGPah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGramatyka praktyczna w I semestrze.
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej A2+ wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńTematyka zajęć koncentruje się wokół takich zagadnień gramatycznych, jak: czasownik (zasady użycia czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, odmiana i znaczenie czasowników modalnych w wypowiedzi obiektywnej, zasady tworzenia i użycia strony biernej, zaimek dzierżawczy, przymiotnik (deklinacja po rodzajniku, zaimku dzierżawczym i przeczeniu kein).
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest rozwój sprawności językowej w zakresie poprawności gramatycznej, odpowiadającej poziomowi biegłości językowej B1 według ESOKJ. Zajęcia służą utrwaleniu posiadanej już wiedzy oraz nabyciu nowych kompetencji, pozwalających na wchodzenie w interakcje językowe z zachowaniem poprawności gramatycznej. Różnorodne formy ćwiczeń oraz zastosowane metody pracy indywidualnej i grupowej pozwalają studentowi utrwalać nabywaną wiedzę dzięki stosowaniu jej w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Literatura podstawowa1) Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell, Hueber, 2015
Literatura uzupełniająca1) Hering, Matussek, Perlmann-Balme, Übungsgrammatik DaF, Hueber, 2006 2) Helbig, Buscha, Übungsgrammtik Deutsch, Langenscheidt, 2000 3) Hall, Scheiner, Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, Hueber, 2005
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych (próg zaliczeniowy testów - 60%). terminie (próg zaliczeniowy - 60%). W przypadku braku pozytywnych ocen z testów student może być zakwalifikowany do testu semestralnego, który odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć, a jego wynik decyduje o zaliczeniu bądź braku zaliczenia ćwiczeń. Student, który zaliczył wszystkie testy i aktywnie uczestniczył w zajęciach, otrzymuje zaliczenie ćwiczeń i przystępuje do egzaminu z PNJN, którego elementem jest test gramatyczny (semestr 1-2).