Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2020L

Kod przedmiotu1424SX-PNJNGPapowh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN w semestrach 1-3.
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej B1+ wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńpraca na ćwiczeniach z gramatyki praktycznej w semestrze IV koncentruje się na takich zagadnieniach gramatycznych, jak: przymiotnik (deklinacja, stopniowanie, rekcja), imiesłowy (Partizip I i Partizip II w roli przydawki i w funkcji rzeczownika), zdania przydawkowe (budowa, użycie, transformacje z użyciem przydawki rozwiniętej), Gerundivum, dopowiedzenie (Apposition), formy wyrażania zaprzeczenia (słowa przeczące, przeczenie z użyciem przedrostków i przyrostków), liczebniki główne i porządkowe.
Opis wykładów-
Cel kształceniarozwój sprawności językowej w zakresie poprawności gramatycznej, odpowiadającej poziomowi biegłości językowej B2 według ESOKJ. Zajęcia służą utrwaleniu posiadanej już wiedzy oraz nabyciu nowych kompetencji, pozwalających na wchodzenie w interakcje językowe z zachowaniem poprawności gramatycznej. Różnorodne formy ćwiczeń oraz zastosowane metody pracy indywidualnej i grupowej pozwalają utrwalać nabywaną wiedzę dzięki stosowaniu jej w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Literatura podstawowa1) Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell, Hueber, 2015 2) Hall, Scheiner, Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, Hueber, 2006 3) Buscha, Linthout, Das Mittelstufebuch DaF, t. 1, Schubert, 2002
Literatura uzupełniająca1) Helbig, Buscha, Übungsgrammtik Deutsch, Langenscheidt, 2000 2) Földeak, Sag´s besser. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, t. 1-2, Hueber, 2005
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych, o ile nie zaliczy pracy w I terminie (próg zaliczeniowy - 60%). W przypadku braku pozytywnych ocen z testów student może być zakwalifikowany do testu semestralnego, który odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć i którego wynik decyduje o zaliczeniu bądź braku zaliczenia ćwiczeń. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Ocenie podlegają także aktywność studenta podczas zajęć i jego zaangażowanie. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń, przystępuje do egzaminu z PNJN, którego jednym z elementów jest test gramatyczny (semestry 3-4).