Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2020Z

Kod przedmiotu1424SX-PNJNKZLah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na poprzednim semestrze
Wymagania wstępneznajmość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2+
Opis ćwiczeńZajęcia dotyczą następujących treści: formy życia (życie w małżeństwie, samotnie, w konkubinacie), poszukiwanie partnera i miłości, zakupy i ich reklamacje, strategie sprzedaży, reklama, konsumpcjonizm, urlop i jego planowanie, niekonwencjonalne sposoby spędzania urlopu, problemy w czasie urlopu, człowiek a natura, działania proekologiczne i te szkodzące środowisku naturalnemu, rola wody w życiu człowieka i w świecie, zwierzęta.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie kompetencji językowej w zakresie ustnych form komunikacyjnych. Zajęcia mają również na celu rozwijanie słownictwa i struktur gramatycznych, a tym samym kompetencji stylistycznej i dyskursywno-pragmatycznej.
Literatura podstawowa1) Ute, Koithan; Helen Schmitz; Tanja, Sieber; Ralf, Sonntag;, "Aspekte neu B1+ Lehrbuch, Langenscheidt, 2014 2) Ute, Koithan; Helen Schmitz; Tanja, Sieber; Ralf, Ochman, Aspekte neu B1+ Arbeitsbuch, Klett/Langenscheidt, 2014
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. -, Materiały dodatkowe dopasowane do treści omawianych na zajęciach., -r., tom -, -s. 2) -, wyd. -, -, -r., tom -, -s.
Uwagibrak