Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, specjalność filologia angielska jest posiadanie dyplomu kończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) kierunku filologia, specjalność filologia angielska. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego – testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Celem kształcenia dla specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego jest:
  - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego do poziomu C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  - przekazanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego.
  - wykształcenie specjalistycznych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
  - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
  - wykształcenie nawyku ustawicznego kształcenia i gotowości do stałego rozwoju zawodowego.
  - przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego
  - wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
  - przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela we wszystkich typach szkół.
  Absolwent kierunku FILOLOGIA, specjalność specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego dysponuje znajomością języka angielskiego w zakresie wszystkich umiejętności w mowie i piśmie na poziomie biegłości językowej C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zna drugi język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada rozwiniętą wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych oraz rozbudowane umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, a także tworzenia tekstu pisanego i mówionego. Charakteryzuje go umiejętność krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów, postawa otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencje interkulturowe. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej. Absolwent posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego oraz umiejętności psychopedagogiczne i dydaktyczne w odniesieniu do pracy z uczniem na każdym etapie edukacyjnym. Jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz językowej kompetencji komunikacyjnej, rozumie potrzebę ich ciągłego doskonalenia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii w systemie nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
  - Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w naukach filologicznych (np. językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, przekładoznawstwie, glottodydaktyce) oraz rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranych dyscyplin filologicznych, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki
  - Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę o strukturze współczesnego języka specjalności oraz z wybranego zakresu badań (np. językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, historycznych, przekładoznawczych lub glottodydaktycznych) właściwych dla obszaru językowego specjalności
  - Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach w obrębie kilku dyscyplin, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii danego obszaru językowego, przekładoznawstwa, glottodydaktyki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych
  - Ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wybranych dyscyplin, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i translatoryki danego obszaru językowego
  - Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury pod względem językowym, językoznawczym, literackim, kulturoznawczym i przekładoznawczym właściwym dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych filologii
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  - Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka w ogóle, a także języka specjalności oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  - Zna gramatykę języka specjalności w stopniu zaawansowanym, zbliżonym do rodzimej
  - Posiada bogaty zasób słownictwa w języku specjalności (w tym języku fachowym) oraz rozwiniętą wrażliwość na zmienność języka oraz jego kulturowe i społeczne determinanty
  - Ma rozległą wiedzę o instytucjach kultury danego obszaru językowego i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym Polski oraz krajów obszaru specjalności
  - Ma wiedzę o rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym w odniesieniu do różnych obszarów aktywności człowieka
  - Ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych i organizacyjnych instytucji będących potencjalnym środowiskiem zawodowym
  - Ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego i/lub wiedzę na temat podmiotów działalności zawodowej
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Zna zasady wykonywania zawodów wymagających posługiwania się językiem specjalności (np. w zawodzie tłumacza lub nauczyciela języka, czy innych wymagających użycia języka) w stopniu rozszerzonym
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
  - Potrafi porządkować zasoby bibliograficzne i dokonuje ich selekcji na potrzeby pracy dyplomowej
  - Potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, poszerzać i wzbogacać słownictwo w języku specjalności i stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych
  - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (np. językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, przekładoznawstwie, glottodydaktyce)
  - Jest w stanie świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę (z zakresu np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki) w praktyce zawodowej oraz w samodzielnej interpretacji i ocenie różnych wytworów kultury
  - Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie filologii (z zakresu np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki) i twórczego stosowania jej w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  - Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo, glottodydaktyka) oraz zastosować oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia filologii, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w procesie komunikacji i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacji szeroko pojętego procesu komunikacyjnego, formułując wnioski i tworząc syntetyczne podsumowania w języku specjalności
  - Ma umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach w języku specjalności
  - Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo, glottodydaktyka) oraz niespecjalistami w języku specjalności
  - Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych z zakresu wybranych dyscyplin (np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki) w języku specjalności
  - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii w języku specjalności z wykorzystaniem różnych źródeł
  - Posługuje się bogatym w struktury gramatyczne i słownictwo językiem specjalności, w tym językiem fachowym
  - Potrafi uwzględnić różnice kulturowe w komunikacji w języku specjalności lub procesie nauczania języka specjalności
  - Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka specjalności na poziomie C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności intelektualnej oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na temat otaczającego świata do projektowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego, również w zakresie aktywności fizycznej
  - Posiada umiejętność posługiwania się innym językiem obcym niż język specjalności na poziomie B2+ lub językiem fachowym w obrębie języka specjalności
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę nieustannego uaktualniania wiedzy i umiejętności w zakresie języka specjalności i potrafi organizować proces uczenia się innych osób
  - Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne w niej role
  - Współpracuje w zespole, wykazując wrażliwość na sądy innych a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko, stosując zasady konstruktywnej dyskusji; współpracuje z opiekunem pracy w zakresie opracowywania materiału empirycznego, jest otwarty na sugestie i propozycje
  - Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, jest kreatywny, samodzielnie planuje i organizuje swoją pracę i potrafi dokonywać samooceny swoich działań
  - Systematycznie śledzi zmiany zachodzące w języku specjalności i stosuje je w komunikowaniu się w mowie i piśmie
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (np. tłumacza, nauczyciela)
  - Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, korzystając z różnych mediów i różnych form oraz propagując wśród innych osób zainteresowania związane z literaturą i kulturą oraz z nauką języka specjalności
  - Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, szczególnie w krajach obszarów językowych specjalności
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Ma świadomość konieczności wykorzystania wiedzy na temat otaczającego świata do projektowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego, docenia znaczenie aktywności fizycznej w harmonijnym rozwoju człowieka
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
  1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) obserwowanie:
  a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
  b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  f) sposobu oceniania uczniów,
  g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania
  i postaw uczniów,
  i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów,
  z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
  b) organizowaniu pracy w grupach,
  c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  g) organizowaniu przestrzeni klasy,
  h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
  c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,
  f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
  5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego i jest uprawniony do podjęcia pracy jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych, lektor języka angielskiego w szkołach językowych, ale także jako pracownik administracji w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodologia badań
2
EGZ
Wykład
30
Pisanie tekstów naukowych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia z filozofii
1
ZAL-O
Wykład
15
Zajęcia specjalizacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego-gramatyka tekstu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, gramatyka tekstu
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pisanie tekstów naukowych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład specjalizacyjny
2
ZAL-O
Wykład
30
Zajęcia specjalizacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Akwizycja języka obcego
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Przedmiot specjalnościowy II
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład specjalizacyjny
2
ZAL-O
Wykład
30
Zajęcia specjalizacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego
3
EGZ
ZAL-O
Egzamin
Ćwiczenia
0
45
V - Specjalizacyjne
Komunikacja międzykulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Neurodydaktyka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia z kultury współczesnej
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy (angielski fachowy)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-elementy retoryki
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, elementy retoryki
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia z filozofii II
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wybrane zagadnienia z historii języka angielskiego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Ćwiczenia
120
SUMA
30,0