Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2020Z

Kod przedmiotu1400S2-DJOII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z różnymi typami i technikami przeprowadzania testów, sposobami oceniania uczniów oraz sposobami rozwijania aktywności uczniów i ich samodzielności oraz systematyczności w uczeniu się. Sposoby urozmaicania lekcji poprzez stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, gier i zabaw językowych, czy piosenek. Kształtowanie nawyków korzystania z różnych źródeł wiedzy (książki, Internet). Uwarunkowania sukcesu i niepowodzenia w uczeniu się oraz rola praktyki i dokształcania się nauczycieli.
Opis wykładówZapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języków obcych. Cele i efekty oceniania kształtującego. Wiedza teoretyczna z zakresu tworzenia testów i testowania. Role nauczyciela i ucznia w procesie edukacji językowej.
Cel kształceniaCelem zajęć jest rozwijanie u studentów kompetencji nauczycielskich związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela i kompetencji dydaktycznych związanych z wykonywaniem nauczyciela języka obcego.
Literatura podstawowa1) Komorowska H., 1) , Metodyka nauczania języka angielskiego , Fraszka Edukacyjna , 2002 2) Ur P., A Course in English Language Teaching , , CUP, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi