Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Psychological and Pedagogical Practice

2019Z

Kod przedmiotu1400S2-PPPh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychologia
Wymagania wstępnezaliczenie z przedmiotów: pedagogika, psychologia
Opis ćwiczeńPraktyka. Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Przygotowanie do współpracy w zespole nauczycieli. Zrozumienie dla rangi współpracy między nauczycielem a rodzicami ucznia.
Opis wykładówPraktyka
Cel kształceniaObserwowanie procesu nauczania i współdziałanie w nim. Pełnienie roli nauczyciela.. Dostosowanie metod i forma pracy do możliwości uczniów. wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania i technologii informatycznej w procesie nauczania. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Podejmowanie działań wychowawczych. Refleksja nad prowadzonym działaniem w kontakcie z opiekunem praktyk, w grupie studentów, w kontakcie z metodykiem akademickim.
Literatura podstawowa1) Tomaszewski T., Pamięć, uczenie się, język, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca1) Śliwerski B., wyd. Impuls, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, oficyna wydawnicza, 2013r., tom
Uwagi