Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2019L

Kod przedmiotu1424S2-DJOIIn
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceDydaktyka języka obcego semestr 4 i 5 - studia pierwszego stopnia
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu dydaktyki języka obcego w szkole podstawowej
Opis ćwiczeńPrezentacje, burza mózgów, dyskusja oraz praca w grupie na tematy wskazane w celach ćwiczeń, tj. z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języka oraz możliwego praktycznego zastosowania ich elementów podczas lekcji języka w szkole średniej; zasad, celów i efektów komunikacyjnego podejścia do nauczania języka angielskiego w szkole średniej; praktycznego zastosowania zasad oceniania kształtującego; roli relacji nauczyciel-uczeń w procesie edukacji językowej; oraz praktycznego i właściwego zastosowania techink oraz pomocy dydaktycznych podczas wprowadzania słownictwa i gramatyki oraz ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych ucznia, tj. pisania, mówienia oraz słuchania i czytania ze zrozumieniem; budowy scenariusza lekcji języka angielskiego wraz z jej podstawowymi etapami, jak również z możliwymi modyfikacjami wynikającymi, między inyymi, ze współpracy z uczniammi szkoły średniej.
Opis wykładówDyskusja oraz prezentacje multimedialne z zakresu zdroworozsądkowego zastosowania różnorodnych technik wprowadzania słownictwa i gramatyki angielskiej na poziomie szkoły średniej oraz uświadomienie znaczenia elementów metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych dla rozwoju nowych technik nauczania języka angielskiego. Dodatkowo, zaznajomienie studentów z cechami pracy nauczyciela w szkole średniej i odpowiedniej komunikacji zarówno z uczniami, jak i przyszłymi współpracownikami. Kolejnym celem wykładów jest zaznajomienie studentów z elementami samoprezentacji oraz współpracy z uczniami szkoły średniej w celu budowania i rozwijania prawidłowej relacji nauczyciel-uczeń w procesie nauczania języka angielskiego.
Cel kształceniaCelem ćwiczeń i wykładów jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języka angielskiego oraz możliwego praktycznego zastosowania ich elementów podczas lekcji języka angielskiego w szkole średniej. Dodatkowo, celem jest nakreślenie znaczenia elementów metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w nauczaniu języka angielskiego w szkole średniej jako punktu wyjściowego do rozwijania nowych technik stosowanych do nauczania słownictwa i gramatyki angielskiej oraz do ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych uczniów szkoły średniej. Kolejnym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu zasad, celów i efektów komunikacyjnego podejścia do nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły średniej. Ponadto, ćwiczenia i wykład mają na celu zaznajomienie studenta z praktycznym zastosowaniem zasad oceniania kształtującego podczas lekcji języka angielskiego na etapie szkoły średniej oraz uświadomienie znaczącej roli relacji nauczyciel-uczeń w procesie edukacji językowej wraz z zapoznaniem studentów ze sposobami na budowanie i rozwijanie tej relacji z uczniami szkoły średniej.Kolejnym celem zajęć jest nauka praktycznego i właściwego zastosowania techink oraz pomocy dydaktycznych podczas wprowadzania słownictwa i gramatyki oraz ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych ucznia, tj. pisania, mówienia oraz słuchania i czytania ze zrozumieniem. Celem zajęć jest również poszerzenie wiedzy studenta na temat typowej budowy scenariusza lekcji języka angielskiego wraz z jej podstawowymi etapami, jak również możliwymi modyfikacjami wynikającymi, między innymi, ze współpracy z uczniami szkoły średniej.
Literatura podstawowa1) Komorowska, Hanna, Metodyka nauczania języków obcych, t. -, Fraszka Edukacyjna, 2009, s. - 2) Harmer, Jeremy, The practice of English language teaching, t. -, Pearson Education, 2007, s. - 3) Ur, Penny, A course in English language teaching, t. -, Cambridge University Press, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca1) Scrivener, Jim, Learning teaching, t. -, Macmillan Education, 2011, s. -
Uwagi