Praktyczna nauka języka angielskiego-gramatyka tekstu

Practical English-grammar of text

2019L

Kod przedmiotu1424S2-PNJAGTIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGramatyka Praktyczna sem 1 – 6 studiów I stopnia
Wymagania wstępneZnajomość zasad gramatyki języka angielskiego, zdolność płynnej komunikacji w języku angielskim
Opis ćwiczeńRzeczowniki: liczba mnoga i pojedyncza, policzalność i niepoliczalność, rodzaj, formy dopełniacza, Przymiotniki: rodzaje, pozycja w zdaniu, nieregularności z tym związane; Przysłówki: rodzaje, pozycja w zdaniu, reguła MPT, reguła Verb and its Object; odstępstwa od tych reguł; Czasowniki: rodzaje, czasowniki modalne; Czasy gramatyczne Strona bierna: forma ‘to have/get sth done’ i jej zastosowanie; nieregularności związane ze stroną bierną; Okresy warunkowe: 0 okres warunkowy, I okres warunkowy, II okres warunkowy, III okres warunkowy, mieszane okresy warunkowe, Struktury emfatyczne (Emphatic structures): ‘cleft sentences’, ‘fronting’, inwersja; Mowa zależna: następstwo czasów (‘backshift’), mowa zależna w pytaniach i poleceniach, czasowniki wykorzystywane w mowie zależnej (‘reporting verbs’), Czasowniki wymagające zastosowania: formy bezokolicznikowej, formy ‘gerund’, zdania podrzędnego z ‘that’ (‘that’ clause) Zdania złożone; typy zdań podrzędnych; sposoby łączenia zdań podrzędnych
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaC1 Uświadomienie złożoności struktur gramatycznych języka angielskiego C2 Uświadomienie różnic między strukturami gramatycznymi języka angielskiego i języka polskiego C3 Zapoznanie z terminologią związaną z opisywaniem różnych aspektów gramatyki angielskiej C4 Rozwinięcie umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi języka angielskiego na poziomie C1/C2 zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego C5 Uświadomienie potrzeby nieustannego rozwoju językowego w zakresie struktur gramatycznych języka angielskiego
Literatura podstawowa1) Graver, B.D., Advanced English Practice, Oxford University Press, 1971 2) Swan, M. , Practical English Usage, Oxford University Press, 1994 3) Thomson, A.J. and A.V. Martinet., A Practical English Grammar, Oxford University Pres, 1986 4) Bywater, F.V. , A Proficiency Course in English, Nelson, 1982 5) Gethin, H. , Grammar in Context, Longman, 1992 6) Side R. And G. Wellman., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Pearson Education Ltd, 1999 7) Evans V., CPE Use of English Examination Practice, Express Publishing, 1998
Literatura uzupełniająca1) Foley, M. and Diane Hall, wyd. Pearson Education Ltd, Advanced Learner’s Grammar, 2003r., tom 2) Mańczak-Wohlfeld E., A. Niżegorodcew, E. Willim. , wyd. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, A Practical Grammar of English, 2003r., tom
Uwagi