Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2019Z

Kod przedmiotu1424S2-SEMGIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekursy wstępne wprowadzające podstawy metodologiczne, zakres badań, podstawową terminologię w wybranej dziedzinie
Wymagania wstępneznajomość wybranej dziedziny w stopniu podstawowym lub wyższym
Opis ćwiczeńzapoznanie się z zasadami pisania prac dyplomowych zgodnych z wymogami danej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, glottodydaktyki lub translatoryki). Pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów źródłowych typowych dla danej dziedziny badań. Metodologia prowadzenia samodzielnej analizy zgodna z wybraną dyscypliną i subdyscypliną. Wstępna koncepcja tematu pracy magisterskiej.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaposzerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny i jej metodologii badań w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą i samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej w wybranej dyscyplinie i subdyscyplinie (językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, historii, glottodydaktyce lub translatoryce).
Literatura podstawowa1) Lakoff G. & M. Johnson, Metaphors we live by, OUP, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi