Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, specjalność filologia angielska jest posiadanie dyplomu kończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) kierunku filologia, specjalność filologia angielska. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego – testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności filologia angielska lub specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz dalszego kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Absolwent studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą - posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest znawcą kultury i cywilizacji angielskiego obszaru językowego, ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów angielskiego obszaru językowego. Dodatkowo absolwent specjalności filologia angielska ma specjalistyczną wiedzę na temat warsztatu translatorskiego oraz umiejętności w zakresie przekładów z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.
  Studia na specjalności filologia angielska lub specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwią pracę w turystyce i sektorze usług, wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego i komunikacji interkulturowej.
  Ukończenie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego umożliwia dodatkowo podjęcie pracy jako nauczyciel języka angielskiego we wszystkich typach szkół.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedzy
  a) Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii, w szczególności jej dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa angielskiego i amerykańskiego, mediologii, oraz metodyki nauczania języka angielskiego, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować
  b) Zna terminologię stosowaną w językoznawstwie, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie, a także w wybranych aspektach komunikacji, mediologii i kultury wizualnej, oraz metodyki nauczania języka angielskiego, na poziomie rozszerzonym
  c) Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej
  d) Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu językoznawstwa angielskiego, zna teorie dotyczące badań nad pochodzeniem i rozwojem języka
  e) Zna stan badań nad wpływem nowych technologii na komunikację językową, oraz zna wpływ czynników takich jak płeć uczestników komunikacji oraz czynników kulturowych na jej przebieg i charakter
  f) Zna współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się, nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów
  g) Zna stan badań dotyczących głównych środowisk wychowawczych; ich specyfiki i procesów w nich zachodzących
  h) Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauczania języka angielskiego z językoznawstwem, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem i mediologią
  i) Rozumie metody wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (np. w szkołach)
  j) Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologie, teorie i metodologię adekwatną do omawianego okresu literackiego
  k) Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu literaturoznawstwa angielskiego, zna teorie dotyczące badań nad rodzajami, gatunkami, konwencjami i zabiegami stylistycznymi omawianych epok literackich i reprezentatywnych autorów
  l) Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych w krajach anglojęzycznych
  ł) Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu wybranych zagadnień historii literatury angielskiej i amerykańskiej, zna czołowych twórców i ich dzieła
  m) Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych utworów literackich właściwe dla omawianej epoki literatury angielskiej i amerykańskiej
  n) Ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach historii i kultury Anglii i USA
  o) Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę dotyczącą historycznych uwarunkowań kultury krajów anglojęzycznych
  p) Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego na podstawie literatury oraz różnych wytworów kultury wizualnej i dyskursów medialnych
  r) Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym krajów angielskiego obszaru językowego
  s) Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony wartości intelektualnych i prawa autorskiego
  t) Zna na poziomie zaawansowanym gramatykę języka angielskiego, posiada bogaty zasób słów i zna terminologię angielską obejmującą różne tematy, także specjalistyczne
  u) Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka angielskiego i historycznej zmienności jego znaczeń
  2. W kategorii umiejętności
  a) Potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie dyscyplin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego
  b) Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu wybranych dyscyplin (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, metodyki nauczania języka angielskiego, mediologia)
  c) Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji różnych typów dyskursu jako wytworów kultury
  d) Potrafi krytycznie interpretować oraz twórczo podchodzić do różnych sytuacji komunikacyjnych oraz dostrzega rolę komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej w budowaniu relacji międzyludzkich
  e) Porządkuje zasoby bibliograficzne i dokonuje ich selekcji na potrzeby pracy dyplomowej; interpretuje i poddaje krytycznej ocenie informacje dotyczące teorii i zagadnień w zakresie wybranych dyscyplin (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) czerpane z różnych źródeł
  f) Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa angielskiego i twórczego zastosowania własnych obserwacji w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  g) Potrafi integrować wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa formułując sądy dotyczące elementów inwariantnych w danym tekście i dominant semantycznych oraz wykorzystując znajomość wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej do analizy i krytyki przekładu, w tym przekładu literackiego; tworzy syntetyczne podsumowanie sądów innych autorów i własnych
  h) Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i poszerzać umiejętności badawcze i czytelnicze, a także potrafi podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania własnych zdolności
  i) Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną
  j) Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych
  k) Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu realizowania działań pedagogicznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej
  l) Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury i potrafi zastosować oryginalne podejście uwzględniające nowe osiągnięcia literaturoznawstwa, mediologii i kultury wizualnej w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w procesie komunikacji literackiej, medialnej i wizualnej oraz ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  ł) Posiada umiejętność merytorycznej argumentacji w zakresie omawianych tekstów literackich i innych wytworów kultury, w których wykorzystuje poglądy własne oraz poglądy innych autorów, a także umie formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania
  m) Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o czytanej literaturze i innych wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia
  n) Potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dyscyplin naukowych (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego) oraz niespecjalistami
  o) Potrafi samodzielnie opracować pisemnie wybrane zagadnienie teoretyczne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa
  p) Przedstawia w formie ustnej wyniki badań własnych na podstawie zebranego materiału empirycznego i opracowanie badań innych autorów dotyczące wybranych aspektów językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych i przekładu, w tym przekładu literackiego
  r) Potrafi biegle wypowiadać się na różne tematy w mowie i piśmie w języku angielskim stosując rozbudowane struktury gramatyczne, poprawne i bogate słownictwo, a także stosując odpowiednie style komunikatu, logikę wypowiedzi oraz zasady wymowy w ustnych wypowiedziach i interpunkcji w pracach pisemnych
  s) Ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego niezbędne do prowadzenia badań w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i nieustannego uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji i wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
  b) Systematycznie śledzi zmiany zachodzące w języku angielskim, pojawianie się nowego słownictwa i nowych znaczeń i włącza je do swojego zasobu słownictwa aktywnego
  c) Potrafi współpracować w zespole wykazując wrażliwość na sądy innych, a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko, stosując zasady konstruktywnej dyskusji
  d) Samodzielnie organizuje własną pracę, dokonuje selekcji dostępnego materiału literaturowego oraz odpowiednio planuje czas w celu zrealizowania określonych zadań pedagogicznych
  e) Dostrzega, identyfikuje i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą pedagogiczną i dydaktyczną; charakteryzuje się odpowiedzialnością przed współpracownikami, uczniami i ich rodzicami; prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  f) Jest świadomy w jaki sposób czynniki personalne i kulturowe wpływają na tworzenie i interpretację komunikatu oraz na strategie wykorzystywane w komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej
  g) Aktywnie uczestniczy w krzewieniu i zachowaniu poprawności językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku angielskim przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności kulturowych
  h) Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym kształtowanym przez dziedzictwo literacko-kulturalne, korzystając z różnych mediów; interesuje się nowymi zjawiskami w literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz kulturze krajów angielskiego obszaru jezykowego; interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego i jest uprawniony do podjęcia pracy jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych, lektor języka angielskiego w szkołach językowych, ale także jako pracownik administracji w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych
2
Metodologia badań
2
Pisanie tekstów naukowych
3
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Zajęcia specjalizacyjne
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (konwersatorium)
2
Psychologia społeczna
2
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego-gramatyka tekstu
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, gramatyka tekstu
0
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych
3
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wykład specjalizacyjny
2
Zajęcia specjalizacyjne
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
4
Emisja głosu
2
V - Specjalizacyjne
Komunikacja interpersonalna
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-leksyka
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
Teoria i praktyka przekładu
4
Wybrane zagadnienia z filozofii II
2
Wykład specjalizacyjny
2
Zajęcia specjalizacyjne
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy (angielski fachowy)
2,5
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
3
Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane
3
Praktyczna nauka języka angielskiego-elementy retoryki
3
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, elementy retoryki
0
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
7
V - Specjalizacyjne
Neurodydaktyka
3
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
SUMA
30,0