Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego i jest uprawniony do podjęcia pracy jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych, lektor języka angielskiego w szkołach językowych, ale także jako pracownik administracji w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metodologia badań
2
EGZ
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego-gramatyka tekstu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, gramatyka tekstu
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Czytanie tekstów naukowych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pisanie tekstów naukowych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy dydaktyki
2,5
EGZ
Wykład
30
VII - Inne
Akwizycja języka obcego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka tekstu
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Pisanie tekstów naukowych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy II
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład specjalizacyjny
2
ZAL-O
Wykład
30
Zajęcia specjalizacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Dydaktyka języka obcego
4
EGZ
ZAL-O
Egzamin
Ćwiczenia
0
45
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
V - Specjalizacyjne
Komunikacja międzykulturowa
1,5
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy (angielski fachowy)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego-elementy retoryki
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje ze słuchaniem, czytanie z leksyką, elementy retoryki
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Ćwiczenia
120
SUMA
30,0