Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku / specjalności filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego lub pokrewnej. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Celem kształcenia na kierunku filologia, specjalności: filologia germańska oraz nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
  Zasadniczym celem kształcenia na studiach filologii germańskiej jest:
  - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - przekazanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  - wykształcenie specjalistycznych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego,
  - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  - wykształcenie nawyku ustawicznego kształcenia i gotowości do stałego rozwoju zawodowego.
  W przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego dodatkowo:
  - przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego,
  - wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek,
  - przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela we wszystkich typach szkół.
  Absolwent studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą - posiada bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest znawcą kultury i cywilizacji niemieckiego obszaru językowego, ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna terminologię używaną w językoznawstwie germańskim na poziomie rozszerzonym i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o miejscu językoznawstwa germańskiego w systemie nauk oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin językoznawstwa, obejmującą teorię, terminologię i metodykę
  - Ma pogłębioną wiedzę o prowadzeniu badań w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo), a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
  - Zna tradycyjne i współczesne nurty w językoznawstwie germańskim, rozumie ich historyczne i interdyscyplinarne uwarunkowania; zna współczesne kierunki rozwoju tej dyscypliny
  - Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o zastosowaniu wyników badań językoznawstwa germańskiego stosowanego oraz ich przyczynku do rozwoju innych dziedzin (np. glottodydaktyki) i rozwoju cywilizacyjnego
  - Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania na płaszczyźnie lingwistycznej
  - Ma pogłębioną wiedzę o istocie, budowie, rozwoju i historii języka niemieckiego, obejmującą koncepcje i teorie języka
  - Ma pogłębioną, rozszerzoną wiedzę na temat opisu gramatycznego języka niemieckiego, ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności
  - Ma pogłębioną, rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień akwizycji i uczenia się języków
  - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice interpretacji wszelkich tekstów literackich, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować podczas pracy z różnymi tekstami; dobrze orientuje się we współczesnych dokonaniach dotyczących różnych koncepcji analizy tekstu literackiego
  - Zna terminologię z zakresu interpretacji tekstu literackiego na poziomie rozszerzonym, definiuje różne modele komunikacji literackiej, ma uporządkowaną wiedzę obejmującą teorie i metodologie literaturoznawcze
  - Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach literatury z innymi dziedzinami życia, kultury i nauki, wie jak zastosować tę wiedzę w konkretnych projektach badawczych nad tekstami literackimi
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego na danym etapie edukacyjnym; zna struktury i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
  - Ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań antropologicznych w literaturze, zna terminologię z tego zakresu, syntetyzuje wiedzę z zakresu historii i teorii antropologii literatury i wyciąga samodzielne wnioski, interpretuje i ocenia utwory literackie zgodnie z założeniami merytorycznymi
  - Ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych istotnych zagadnień związanych z kulturą i historią krajów niemieckojęzycznych, zna instytucje oraz przedstawicieli kultury niemieckiego obszaru językowego, dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym Polski oraz krajów niemieckojęzycznych
  - Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych w odniesieniu do danego etapu edukacyjnego; zna sposoby postępowania w przypadku problemów dydaktycznych i wychowawczych
  - Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich; wie, jak zarządzać zasobami własności intelektualnej
  - Ma pogłębiona wiedzę o kompleksowej naturze języka w ogóle i języka niemieckiego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  - Zna gramatykę języka niemieckiego oraz słownictwo (język specjalistyczny, wyrażenia z mowy potocznej, wyrażenia idiomatyczne) na poziomie zaawansowanym, identyfikuje i rozróżnia fenomeny leksykalno-gramatyczne umożliwiające skuteczną produkcję tekstów, definiuje autora, odbiorcę, intencje oraz strukturę tekstu
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu językoznawstwa germańskiego, literatury i kultury obszaru niemieckojęzycznego z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
  - Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa)
  - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa) oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
  - Posiada pogłębioną umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych dyscyplin filologii germańskiej (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa) oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, posługując się specjalistycznym językiem niemieckim, porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie wybranej dyscypliny, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień językoznawstwa germańskiego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz korzystając zarówno z dorobku językoznawstwa jak i innych dyscyplin
  - Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla danej dyscypliny filologii germańskiej (literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki) oraz zastosować oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia filologii, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w procesie komunikacji i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  - Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o różnych rodzajach wytworów kultury właściwych dla danej dyscypliny filologii germańskiej (literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki) na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach
  - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, krytycznie ustosunkowując się do poglądów innych autorów oraz opierając się na wynikach własnych badań
  - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w języku niemieckim prac pisemnych z zakresu wybranych zagadnień właściwych dla dyscyplin filologii germańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł
  - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych w języku niemieckim w zakresie wybranych zagadnień właściwych dla dyscyplin filologii germańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł
  - Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunek własnego rozwoju i kształcenia, inspiruje proces uczenia się innych osób
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językowej kompetencji komunikacyjnej, rozumie potrzebę jej ciągłego doskonalenia
  - Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (np. jako nauczyciel), dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-niemieckiego; konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu badawczego w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa); wykazuje kreatywność, samodzielność i angażuje się w proces jego powstawania, przestrzega ustalonych terminów i poczynionych ustaleń; jest świadomy istnienia wymiaru etycznego w badaniach naukowych
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, nad identyfikowaniem i porządkowaniem wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowymi zjawiskami w kulturze, szczególnie śledząc wydarzenia zachodzące w krajach obszaru niemieckojęzycznego
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
  1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) obserwowanie:
  a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
  b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  f) sposobu oceniania uczniów,
  g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania
  i postaw uczniów,
  i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów,
  z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
  b) organizowaniu pracy w grupach,
  c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  g) organizowaniu przestrzeni klasy,
  h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
  c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,
  f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
  5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem języka niemieckiego i jest uprawniony do podjęcia pracy jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych, lektor języka niemieckiego w szkołach językowych, ale także jako pracownik administracji w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna w humanistyce i naukach społecznych
2
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego – gramatyka praktyczna I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego – słuchanie I
2
III - Kierunkowe
Językoznawstwo stosowane
4
Metodologia badań
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
2
Wybrane zagadnienia teorii literatury
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN:język specjalistyczny II
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką II
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna II
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego –słuchanie II
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką II
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego-słuchanie,gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką
0
III - Kierunkowe
Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych
2,5
Komunikacja interkulturowa
2,5
Polsko-niemieckie związki literackie
2,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
4,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN:język specjalistyczny III
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna III
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego-gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką III
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką III
3
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
Stosunki polsko-niemieckie
3
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych I
2
Wykład monograficzny
2
Zajęcia specjalizacyjne I
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN: Zajęcia receptywno-dyskursywne
3
PNJN:język specjalistyczny IV
2,5
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
9
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych II
3,5
Zajęcia specjalizacyjne II
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Nowe technologie w edukacji
3,5
V - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
SUMA
30,0