Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem języka niemieckiego i jest uprawniony do podjęcia pracy jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych, lektor języka niemieckiego w szkołach językowych, ale także jako pracownik administracji w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego –słuchanie I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Językoznawstwo stosowane
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wybrane zagadnienia teorii literatury
3
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Metodologia badań
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika (konwersatorium)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN:język specjalistyczny II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego –słuchanie II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-słuchanie,gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych
2
EGZ
Wykład
30
Komunikacja interkulturowa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polsko-niemieckie związki literackie
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego I
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN:język specjalistyczny III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Stosunki polsko-niemieckie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych I
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego II
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
30
0
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
Zajęcia specjalizacyjne I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN: Zajęcia receptywno-dyskursywne
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJN:język specjalistyczny IV
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych II
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Nowe trendy
2
EGZ
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia specjalizacyjne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Nowe technologie w edukacji
3,5
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Ćwiczenia
120
SUMA
30,0