Dydaktyka języka obcego II

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-DJOII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej
Opis ćwiczeńRozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia. Kontrola i ocena efektów pracy ucznia.Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specyfika uczenia się dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metody i formy pracy z dziećmi na I i II etapie edukacyjnym. Stymulowanie samodzielnej pracy ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie. Autoewaluacja. Przygotowanie ucznia do samokształcenia.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNadrzędnym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w kompetencje nauczycielskie związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela i kompetencji dydaktycznych związanych z wykonywaniem nauczyciela języka obcego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bolton S., Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt , 2000 2) Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, 2003 3) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. --- 4) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Uwagi