Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2017L

Kod przedmiotu1400S2-DJOI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika, psychologia
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńAngielski jako lingua franca; inteligencja a uczenie się języka obcego; motywacja i zainteresowania ucznia; cechy dobrego ucznia i nauczyciela; role pełnione przez nauczyciela i style kierowania klasą; utrzymanie dyscypliny w klasie; komunikowanie się w klasie a naturalne sytuacje komunikacji; stadia lekcji, planowanie lekcji, scenariusze lekcji; kryteria oceny lekcji i samooceny nauczyciela; sposoby pracy z uczniami; cechy dobrej prezentacji materiału, instrukcji i objaśnień; funkcje ćwiczeń językowych; rola pracy domowej; autonomia ucznia; uczenie słownictwa, wymowy i gramatyki; miejsce komentarza gramatycznego; zasady i techniki rozwijania u uczniów sprawności językowych
Opis wykładówZapoznanie studentów z metodyką nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cel kształceniaZapoznanie studentów ze specyfiką i prawidłowością uczenia się, stylami i strategiami uczenia się i nauczania, rolą ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia. Zapoznanie studentów z zasadami i technikami nauczania wszystkich sprawności językowych przy jednoczesnym wykorzystywaniu różnorodnych pomocy audiowizualnych podwyższających atrakcyjność i efektywność lekcji. Zapoznanie studentów ze sposobami kontroli wyników nauczania poprzez stosowanie testów, ich rodzajów, sposobu ich konstruowania i ogólnymi zasadami ich przeprowadzania, poprawiania błędów i oceniania.
Literatura podstawowa1) Moon J., Children Learning English, t. -, Macmillan, 2005, s. - 2) Harmer J., The practice of English Language Teaching, t. -, Longman, 2007, s. - 3) Komorowska H., Metodyka nauczania językow obcych, t. -, Fraszka Edukacyjna, 2002, s. - 4) Ur P., A Course in English Language Teaching, t. -, Cambridge University Press, 1997, s. -
Literatura uzupełniająca1) Thornbury S. , Uncovering Grammar, t. -, Macmillan, 2005, s. - 2) Harmer J, Thornbury S., How to Teach Vocabulary, t. -, Pearson, 2002, s. - 3) Scrivener J., Learning Teaching, t. -, Macmillan, 2010, s. -
Uwagi