Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2018Z

Kod przedmiotu1400S2-DJOII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Egzamin
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej
Opis ćwiczeńZagadnienia, realizowane w odniesieniu do III i IV etapu edukacyjnego:Struktura lekcji języka obcego/niemieckiego; typy i modele lekcji; nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie lekcji języka niemieckiego. Metody i zasady nauczania i ich dobór. Praca nad subsystemami języka. Metody rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia. Formy pracy. Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Kontrola i ocena efektów pracy ucznia.Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia. Stymulowanie samodzielnej pracy ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie. Autoewaluacja. Przygotowanie ucznia do samokształcenia.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNadrzędnym celem kształcenia jest wyrobienie u studentów kompetencji nauczycielskich związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela i kompetencji dydaktycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego na III i IV etapie edukacyjnym.
Literatura podstawowa1) Komorowska H. , Metodyka nauczania języka angielskiego , t. -, Fraszka Edulacyjna , 2002, s. - 2) Ur P., A Course in English Language Teaching, t. -, CUP, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi