Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Psychological and Pedagogical Practice

2017Z

Kod przedmiotu1400S2-PPPh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy dydaktyki
Wymagania wstępnezaliczenie kolokwium praktycznego z dydaktyki przedmiotu
Opis ćwiczeńPraktyka. Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Przygotowanie do współpracy w zespole nauczycieli. Zrozumienie dla rangi współpracy między nauczycielem a rodzicami ucznia.
Opis wykładówpraktyka
Cel kształceniaObserwowanie procesu nauczania i współdziałanie w nim. Pełnienie roli nauczyciela, w tym projektowanie i prowadzenie lekcji. Dostosowanie metod i forma pracy do możliwości uczniów. wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania i technologii informatycznej w procesie nauczania. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Podejmowanie działań wychowawczych. Refleksja nad prowadzonym działaniem w kontakcie z opiekunem praktyk, w grupie studentów, w kontakcie z metodykiem adamickim.
Literatura podstawowa1) Tomaszewski T., Pamięć, uczenie się, język, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi