Wykład monograficzny

2018L

Kod przedmiotu1400SX-WM2n
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceJęzykoznawstwo stosowane, metodologia badań językoznawczych
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego na poziomie C1 / C2
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówMetody, teorie i ustalenia dyscyplin naukowych zajmujących się komunikacją ustną. Podstawowe pojęcia teorii komunikacji społecznej. Właściwości i uwarunkowania komunikacji ustnej, manifestującej się w pojmowaniu mówienia i pisania jako odmiennych procesów użytkowania i produkowania języka. Praktyki językowe (teksty/gatunki mówione i pisane) jako podstawowe formy komunikowania. Formy ustnego posługiwania się językiem: dialogowe i interakcyjne (rozmowy codzienne) oraz monologowe (mowa, wykład, prezentacja itp.). Rozmowa jako gatunek wypowiedzi: typy i odmiany gatunkowe rozmowy, struktura rozmowy, specyficzna budowa syntaktyczna i rozchwianie tematyczne rozmowy, role, tematy i status interlokutorów itp. Ustne użycie języka w perspektywie interkulturowej (zjawisko grzeczności językowej, niebezpośredniości w języku oraz problematyki komunikacji fatycznej w postaci niezobowiązujących rozmów tzw. small talk). Odmienność procesów użytkowania i produkowania języka i wynikająca z niej istotnej różnica w strukturze składniowej mówionej i pisanej niemczyzny. Różnice strukturalne pomiędzy mówioną i pisaną niemczyzną. Cechy specyficzne języka mówionego w warstwie fleksyjnej, składniowej, leksykalno-semantycznej i dialogowej. Rozróżnienie na płaszczyznę medialną i koncepcyjną ustnego i pisemnego użytkowania języka, które umożliwia klasyfikację medialnych form pisanych, koncepcyjnych form mówionych oraz form hybrydowych (język mówiony, pisany, zapisany – np. pisemność elektroniczna, wtórna oralność).Specyfika nowych gatunków uwarunkowanych rozwojem technologii i powstaniem nowych mediów. Przebieg komunikacji w aspekcie doboru środków językowych typowy dla konkretnego medium, kontekstu i sytuacji komunikacyjnej.
Cel kształceniaCelem wykładu monograficznego jest zapoznanie studentów z podstawami językoznawczymi komunikacji ustnej. Ze względu na ograniczone ramy interakcji wykład służy przede wszystkim zapoznaniu studentów z określonymi treściami, które będąc jednakże niejednokrotnie wiedzą praktycznie użyteczną wspierają pośrednio umiejętności praktyczne w zakresie aplikacji treści z zakresu opisu języka w sferach działalności zawodowej przyszłego filologa i germanisty. Na przykładzie osiągnięć badań nad komunikacją ustną student zdobywa wiedzę o interdyscyplinarności przedmiotu poznania jakim jest język, współczesnych kierunkach rozwoju językoznawstwa, jego subdyscyplin i nauk pokrewnych oraz umiejętność stosowania aktualnych metodologii i podejść we własnych badaniach.
Literatura podstawowa1) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-