Językoznawstwo stosowane

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-JEZYKSTOnm
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeńSocjolingwistyka – język w perspektywie społecznej. Pragmalingwistyka – język w kontekście społeczności, która go używa. Psycholingwistyka – psychologiczna baza funkcjonowania języka. Lingwistyka kontrastywna. Teorie gramatyczne. Ocenianie umiejętności językowych przy pomocy dokumentów europejskich. Ewaluacja materiałów glottodydaktycznych.
Opis wykładówJęzykoznawstwo stosowane – status w obrębie językoznawstwa oraz obszar zainteresowań. Przedmiot badań językoznawstwa stosowanego, cele oraz stosowane metody badawcze. Obszary zastosowania oraz charakterystyka wybranych dyscyplin językoznawstwa stosowanego. Dwujęzyczność, różnojęzyczność i wielokulturowość – wyznaczniki współczesnej glottodydaktyki. Ocenianie własnych umiejętności językowych. Psycholingwistyczne problemy ewaluacji. Błąd w języku obcym – przyczyny, identyfikowanie, korekta. Językoznawstwo a przygotowywanie programów i podręczników do nauki języka niemieckiego.
Cel kształceniaNadrzędnym celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia, pojęcia i dyscypliny językoznawstwa stosowanego. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być podstawą do prowadzenia własnych badań empirycznych, także na potrzeby pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Literatura uzupełniająca1) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Uwagi