Komunikacja interkulturowa

Intercultural Communication

2017L

Kod przedmiotu1424S2-KOMINTfgnm
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceKultura krajów niemieckiego obszaru językowego
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego nie mniejsza niż na poziomie B2+
Opis ćwiczeń1. Wprowadzenie do teorii komunikacji interkulturowej - przegląd najważniejszych pozycji. 2. Język a kultura. Czym jest język? Czym jest kultura? Ujęcia kultury. Kultura w języku. Przekładalność języków i kultur; 3. Różnice kulturowe w komunikacji na płaszczyźnie syntaktycznej, semantycznej, na płaszczyźnie aktów mowy i struktur argumentacyjnych; 4. Semantyka interkulturowa; 5. Style komunikacyjne i różnice kulturowe oraz ich konsekwencje: praktyczne przykłady; 6. Grzeczność językowa; 7. Problematyka komunikacji interkulturowej pomiędzy Niemcami a Polakami; 8. Standardy i stereotypy kulturowe; 9. Żarty etniczne, stereotypy, tematy tabu, konflikty na tle językowo-kulturowym jako przedmiot lekcji języka obcego; 10. Typologia ćwiczeń w zakresie kształcenia kompetencji interkulturowej; 11. Interkulturowość w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego jako obcego;
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaNadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i problemami komunikacji interkulturowej oraz przygotowanie ich do komunikacji i interakcji w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. Poddawane refleksji ustalenia i badania naukowe z zakresu językoznawczego i glottodydaktycznego spojrzenia na język, kulturę i komunikację, jak również realizowane ćwiczenia, symulacje i zadania mają wspierać i kształcić umiejętność obserwacji, dyskusji i dialogu oraz uświadomić kulturowe uwarunkowania własnych zachowań. Kontrastowanie różnic systemowych języków niemieckiego i polskiego oraz wybranych aspektów kulturowych z niemieckiego i polskiego obszaru kulturowego służyć ma poznawaniu zróżnicowanych systemów orientacji, wypracowaniu narzędzi do analizy i interpretacji interkulturowych problemów, strategii negocjacji i radzenia sobie z różnicami kulturowymi, a przede wszystkim wzmocnić kompetencje świadomego działania w sytuacjach spotkania interkulturowego.
Literatura podstawowa1) Heringer, Hans Jürgen, Interkulturelle Kommunikation , A.Francke, 2004
Literatura uzupełniająca1) Roche, Jörg , Interkulturelle Sprachdidaktik, t. 3-47,107-1, -, 2001 2) Ehrhardt, Claus/Neuland, Eva (Hrsg.) , Sprachliche Höflichkeit in interkultureller Kommunikation und im DaF-Unterricht,, -, 2009 3) Schroll-Machl, Sylvia , Die Deutschen - Wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben,, -, 2002 4) Wierzbicka, Anna , »Podwójne życie człowieka dwujęzycznego«. In: Miodunka, Władysław (Hrsg.): Język polski w świecie. , -, 1990 5) Lawaty, Andreas/Orlowski, Hubert (Hrsg.) , Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, , -, 2006 6) -, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, [Online] http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/ejournal.html, -, - 7) Roche, Jörg , Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. , t. 224-244, -, 2005
Uwagi