Praktyczna nauka języka niemieckiego-słuchanie,gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką

Practical German - Listening, Practical Grammar, Stylistics and Writing, Speaking and Lexis

2017L

Kod przedmiotu1424S2-PNJN3n
Punkty ECTS
Typ zajęć Egzamin
Przedmioty wprowadzającePNJN na I stopniu studiów i w 1 semestrze studiów II stopnia.
Wymagania wstępnePoziom biegłości C1 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńKomponent gramatyka praktyczna: Podczas zajęć studenci rozszerzają i utrwalają wiedzę i umiejętności z zakresu takich zagadnień gramatycznych, jak: rozszerzona rekcja czasownika, przymiotnika i rzeczownika; nominalizacja i werbalizacja czy transformacje tekstu z wykorzystaniem werbalnych fraz składniowych. Studenci doskonalą umiejętności użycia określonych struktur gramatycznych pracując na autentycznych tekstach, wykorzystując podręczniki do gramatyki (C1) oraz wchodząc w interakcje, ukierunkowane na użycie określonych struktur gramatycznych. Komponent konwersacje z leksyką: Zajęcia dotyczą następujących treści: zdrowie i medycyna, łamanie prawa, przestępczość, psychologia, wychowanie dzieci Komponent pisanie ze stylistyką: Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności pisania tekstów. uświadomienie zasad procesu pisania, doskonalenie umiejętności pisania kreatywnego, świadome rozwijanie własnego stylu, świadome stosowanie reguł pisowni. Prowadzenie korespondencji: 1. Erlebnisbericht (z. B. Reisebericht) als Teil eines persönlichen Briefs; Pisanie twórcze: 2. Beschreibung (eines Bildes, eines Vorgangs); Przetwarzanie tekstu: 3. persönlichen Brief schreiben als Paralleltext (Anhang z. B. eines Dialogs, einer Notiz, Pressemeldung etc.) Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności pisania tekstów. uświadomienie zasad procesu pisania, doskonalenie umiejętności pisania kreatywnego, świadome rozwijanie własnego stylu, świadome stosowanie reguł pisowni. Prowadzenie korespondencji: 1. Erlebnisbericht (z. B. Reisebericht) als Teil eines persönlichen Briefs; Pisanie twórcze: 2. Beschreibung (eines Bildes, eines Vorgangs); Przetwarzanie tekstu: 3. persönlichen Brief schreiben als Paralleltext (Anhang z. B. eines Dialogs, einer Notiz, Pressemeldung etc.) Komponent słuchanie: Realizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie C1.Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówPrzedmiot ma formę ćwiczeń.
Cel kształceniaKomponent gramatyka praktyczna: Celem zajęć jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i użycia różnych typów zdań nierzeczywistych, mowy zależnej, czasowników modalnych w znaczeniu subiektywnym oraz strony biernej i jej form konkurencyjnych. Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozszerzonej rekcji czasownika, rzeczownika, przymiotnika i przysłówka, przeprowadzania transformacji w kierunku nominalizacji/werbalizacji oraz swobodnego stosowanie werbalne fraz składniowych. Komponent konwersacje z leksyką: Celem ćwiczeń jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie kompetencji językowej w zakresie ustnych form komunikacyjnych. Zajęcia mają również na celu rozwijanie słownictwa i struktur gramatycznych, a tym samym kompetencji stylistycznej i dyskursywno-pragmatycznej. Komponent pisanie ze stylistyką: Studenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim. Komponent słuchanie: Opanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce.
Literatura podstawowa1) -, Z komponentów pisanie ze stylistyką oraz konwersacje z leksyką: aktualne zagadnienia z prasy i mediów. , t. -, -, -, s. - 2) Hall, Karin / Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, t. -, Hueber, 2001, s. - 3) Földeak, Hans, Sag's besser!, t. 1-2, Hueber, 2001, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach, t. -, -, -, s. -
UwagiWszystkie komponenty wchodzą w skład egzaminu z przedmiotu PNJN,