Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna III

Practical German - Practical Grammar III

2018Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNGPIIIn
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGramatyka praktyczna w semestrach 1-2.
Wymagania wstępnePoziom biegłości C1 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńZajęcia służą usystematyzowaniu wiedzy z zakresu gramatyki praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych transformacji zdań prostych i złożonych, zdań z przydawką rozwiniętą czy konstrukcją Gerundivum, zamiany strony biernej na czynną i odwrotnie, wykorzystaniem form konkurencyjnych strony biernej, werbalizacji i nominalizacji czy werbalnych fraz składniowych. Zajęcia służą także utrwaleniu wiadomości z zakresu budowy i użycia czasów. W semestrze III analiza gramatyczna dotyczy przede wszystkim rzeczywistych tekstów, dotyczących różnej tematyki i osadzonych w różnych kontekstach, a w dużo mniejszym stopniu specjalnie skonstruowanych ćwiczeń gramatycznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCel przedmiotu stanowią utrwalenie i systematyzacja wiedzy z zakresu gramatyki praktycznej oraz jej poszerzenie i rozwój, a także doskonalenie poprawności gramatycznej. Ponadto za cel przyjęto rozwijanie umiejętności łączenia teoretycznej znajomości zasad gramatycznych z praktycznym ich zastosowaniem służącej w konsekwencji płynnemu posługiwaniu się językiem niemieckim. Podstawowym celem jest kształtowanie kompetencji gramatycznej,a w konsekwencji celem szczegółowym przeciwdziałanie interferencji.
Literatura podstawowa1) Hall, Karin / Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache, -, 2001 2) Földeak, Hans, Sag’s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschritteneehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell., t. 1,2, -, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych (próg zaliczeniowy testów - 65%). Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Student, który zaliczył wszystkie testy i aktywnie uczestniczył w zajęciach, otrzymuje zaliczenie ćwiczeń i przystępuje do egzaminu z PNJN, którego elementem jest test gramatyczny (semestr 3).