Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna II

Practical German - Practical Grammar II

2017L

Kod przedmiotu1424S2-PNJNGPIIn
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na I stopniu studiów i w 1 semestrze studiów II stopnia.
Wymagania wstępnePoziom biegłości C1 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńPodczas zajęć studenci rozszerzają i utrwalają wiedzę i umiejętności z zakresu takich zagadnień gramatycznych, jak: rozszerzona rekcja czasownika, przymiotnika i rzeczownika; nominalizacja i werbalizacja czy transformacje tekstu z wykorzystaniem werbalnych fraz składniowych. Studenci doskonalą umiejętności użycia określonych struktur gramatycznych pracując na autentycznych tekstach, wykorzystując podręczniki do gramatyki (C1) oraz wchodząc w interakcje, ukierunkowane na użycie określonych struktur gramatycznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozszerzonej rekcji czasownika, rzeczownika, przymiotnika i przysłówka, przeprowadzania transformacji w kierunku nominalizacji/werbalizacji oraz swobodnego stosowanie werbalne fraz składniowych.
Literatura podstawowa1) Hall, Karin / Scheiner, Barbara , Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache", . Max Hueber Verlag, 2001 2) Földeak, Hans, LSag’s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschritteneehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell, t. 1,2, Max Hueber Verlag, 2001 3) Buscha, Anne/ Linthout, Gisela , Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache, Schubert, 2000 4) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim , Übungsgrammatik Deutsch, . Langenscheidt, 2000
Literatura uzupełniająca1) Buscha, Friedrich , Deutsches Übungsbuch – Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache, Langenscheidt., 2001
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych (próg zaliczeniowy testów - 65%). Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Student, który zaliczył wszystkie testy i aktywnie uczestniczył w zajęciach, otrzymuje zaliczenie ćwiczeń i przystępuje do egzaminu z PNJN, którego elementem jest test gramatyczny (semestr 1-2).