Praktyczna nauka języka niemieckiego – gramatyka praktyczna I

Practical German - Practical Grammar I

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNGPInm
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN na studiach I stopnia
Wymagania wstępnePoziom biegłości C1 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńZajęcia służą rozszerzeniu i utrwaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu takich zagadnień gramatycznych, jak: mowa zależna (wraz z utrwaleniem wiedzy o różnych typach zdań nierzeczywistych), czasowniki modalne w znaczeniu subiektywnym (wraz z formami konkurencyjnymi wobec tychże), transformacje strony czynnej na bierną i odwrotnie, formy konkurencyjne wobec strony biernej. Studenci doskonalą umiejętności użycia określonych struktur gramatycznych pracując na autentycznych tekstach, wykorzystując podręczniki do gramatyki (C1) oraz wchodząc w interakcje, ukierunkowane na użycie określonych struktur gramatycznych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i użycia różnych typów zdań nierzeczywistych, mowy zależnej, czasowników modalnych w znaczeniu subiektywnym oraz strony biernej i jej form konkurencyjnych.
Literatura podstawowa1) Hall, Karin / Scheiner, Barbara , Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, 2001 2) Földeak, Hans , Sag’s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, t. 1,2, . Max Hueber Verlag, 2001 3) Buscha, Anne/ Linthout, Gisela , Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache, Schubert, 2000 4) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim , Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt., 2005
Literatura uzupełniająca1) Buscha, Friedrich, Deutsches Übungsbuch – Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache, wyd.Langenscheidt 2001r,
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych, o ile nie zaliczy pracy w I terminie (próg zaliczeniowy - 65%). W przypadku braku ocen pozytywnych z testów student może być zakwalifikowany do testu semestralnego, który odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć i którego wynik decyduje o zaliczeniu bądź braku zaliczenia ćwiczeń. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Ocenie podlegają także aktywność studenta podczas zajęć i jego zaangażowanie.