Praktyczna nauka języka niemieckiego – słuchanie I

Practical German - Listening

2017Z

Kod przedmiotu1424S2-PNJNSInm
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceRozumienie tekstu słuchanego na poziomie C1.
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome C1.
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie C1.Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaOpanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce.
Literatura podstawowa1) Jutta Orth-Chambah, "Em neu" Abschlusskurs Deutsch als Fremdsprache , t. -, Max Hueber Verlag, 2004, s. - 2) Autorenkollektiv, "Mit Erfolg zum Goethe Zertifikat Mittelstufe", t. -, Goethe Institut, 2007, s. - 3) -, Oraz inna literatura, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Zieliński, "Papa, Charly hat gesagt...", t. -, Langenscheidt, 1983, s. - 2) 4 Gaby Grammenou, "Hörtraining für die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache", t. -, Chr. Karabatos-Verlag Athen, 2004, s. - 3) -, Oraz inna literatura, t. -, -, -, s. -
UwagiPrzewidziane są przynajmniej cztery prace pisemne na ocenę. Przedmiot kończy się zaliczeniem przedmiotu na ocenę na podstawie zaliczonych prac pisemnych, aktywnego udziału na zajęciach oraz obecności.