Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku / specjalności filologia rosyjska, specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego lub pokrewnej. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
    Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
    Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
    KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
    Cele kształcenia na kierunku filologia, specjalności nauczycielskiej w zakresie języka rosyjskiego:
    - wykształcenie umiejętności językowych do poziomu C2 znajomości języka rosyjskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
    - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
    - przekazanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i historii Rosji,
    - wykształcenie specjalistycznych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego,
    - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
    - wykształcenie nawyku ustawicznego kształcenia i gotowości do stałego rozwoju zawodowego.
    W przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka rosyjskiego - szczegółowe cele kształcenia dodatkowo przewidują realizację zajęć w zakresie:
    - przekazania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka rosyjskiego,
    - wykształcenia umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek,
    - przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela we wszystkich typach szkół.
    Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą – posiada bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz dodatkowo dobrą znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2+. Jest znawcą kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego, ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii Rosji.
    Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
    Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
    1. W kategorii wiedzy:
    - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii, w szczególności językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji międzykulturowej, pedagogiki, psychologii, dydaktyki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować
    - Zna terminologię stosowaną w naukach filologicznych, w tym: językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, pedagogice, psychologii, dydaktyce na poziomie rozszerzonym, definiuje poszczególne pojęcia i posługuje się nimi
    - Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kultury, komunikacji międzykulturowej, pedagogiki, psychologii, dydaktyki
    - Opisuje i wyjaśnia teoretyczne i praktyczne założenia językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kultury, komunikacji międzykulturowej, pedagogiki, psychologii, dydaktyki
    - Rozróżnia, charakteryzuje i samodzielnie dobiera właściwe metody i narzędzia do analizy i przekładu tekstu literackiego
    - Opisuje sposoby recepcji i interpretacji świata przez człowieka żyjącego w określonej kulturze oraz prezentuje ich odzwierciedlenie w kulturze
    - Identyfikuje i określa cechy i zasady funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego oraz odzwierciedlenia wielokulturowości w kulturze
    - Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach między językoznawstwem, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem oraz pedagogiką, psychologią, dydaktyką, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin
    - Opisuje miejsce poszczególnych dyscyplin wśród innych nauk humanistycznych, charakteryzuje ich specyfikę metodologiczną i ich wzajemne powiązania
    - Ma wiedzę o najważniejszych współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych krajów specjalności, potrafi wymienić ich przedstawicieli i omówić wkład we współczesną naukę
    - Charakteryzuje bazę metodologiczną i główne metody wiodących szkół językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki
    - Objaśnia i tłumaczy zależności miedzy rozwojem specjalnościowej i europejskiej myśli naukowej, wskazuje i podsumowuje różnice miedzy kształtowaniem się poszczególnych zjawisk w kraju specjalności i Europie
    - Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania różnych wytworów kultury pod względem językowym, językoznawczym, literackim i kulturoznawczym właściwym dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych filologii
    - Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
    - Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o złożoności natury języka, jego roli społecznej i historycznej zmienności
    - Rozumie konieczność kompleksowego podejścia do opisu wytworów kultury, potrafi zdefiniować i opisać ich cechy
    - Ma rozległą wiedzę o instytucjach kultury obszaru specjalności i dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym krajów obszaru specjalności
    2. W kategorii umiejętności:
    - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji międzykulturowej, pedagogiki, psychologii, dydaktyki
    - Umie analizować prace innych autorów, syntezować różne idee i poglądy, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów
    - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować potrzebną informację z wykorzystaniem słowników, literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych
    - Planuje wykonanie i nakreśla zakres powierzonego mu zadania badawczego wykorzystując wszelkie źródła informacji naukowej i najnowsze metody badawcze
    - Samodzielnie formułuje tezy do dyskusji lub pracy pisemnej, decyduje o wyborze tekstów literackich do analizy, wyciąga i formułuje wnioski
    - Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) i pedagogicznych (pedagogika, psychologia, dydaktyka) oraz zastosować oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia badawcze, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w procesie komunikacji i miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz glottodydaktyki
    - Umiejętnie integruje wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz pedagogicznych i stosuje posiadaną wiedzę w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
    - Rozróżnia odmiany języka literackiego oraz typy języków etnicznych według ich struktury oraz odmiany języka etnicznego według ich funkcji społecznych
    - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacji szeroko pojętego procesu komunikacyjnego, formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania w języku specjalności
    - Uzasadnia wybór metody zastosowanej w rozwiązywaniu postawionych zadań, prezentuje wyniki swojej pracy w grupie, zdaje relacje z samodzielnie wykonanych prac pisemnych, tłumaczy i ilustruje wyniki analizy
    - Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
    - Prowadzi przygotowaną i spontaniczną dyskusję z użyciem argumentów, zaczerpniętych z tekstów specjalistycznych
    - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku specjalności
    - Rozwija umiejętność recepcji tekstu specjalistycznego w formie pisemnej w języku specjalności
    - Tworzy własne materiały, teksty naukowe i popularno-naukowe
    - Wykorzystuje nowatorskie środki multimedialne w celu opracowania wyników badań
    - Posługuje się bogatym w struktury gramatyczne i słownictwo językiem specjalności
    3. W kategorii kompetencji społecznych:
    - Docenia konieczność ciągłego samokształcenia filologów oraz pedagogów, jest otwarty na różne formy przyswajania wiedzy, zdobywania i generowania informacji
    - Gromadzi, systematyzuje i opisuje informacje z określonej dziedziny wiedzy i życia społecznego dla własnych potrzeb oraz w celu udostępnienia innym użytkownikom
    - Posiada umiejętność pracy w zespole oraz przekazywania zespołowi zdobytej wiedzy
    - Odpowiedzialnie formułuje swoje sądy i merytorycznie ocenia postawy innych
    - Wykazuje szczególną dbałość o uczciwość i profesjonalizm, jest zdeterminowany by dociekać i bronić prawdy w badaniach naukowych
    - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, jest kreatywny, samodzielnie planuje i organizuje swoją pracę i potrafi dokonywać samooceny swoich działań
    - Przy korzystaniu z różnych źródeł postępuje odpowiedzialnie, zawsze zgodnie z zasadami etyki i prawa autorskiego
    - Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań
    - Akceptuje przejawy wielokulturowości oraz globalizacji w świecie współczesnym, docenia i akceptuje ich pozytywny wpływ na język oraz kulturę społeczeństwa, zachowuje krytycyzm wobec ich negatywnych przejawów, propaguje właściwe postawy w pracy zawodowej, w tym pedagogicznej
    - Zna aktualne zjawiska kulturalne, literackie i artystyczne, szczególnie w krajach obszaru języka specjalności
    - Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym
    PRAKTYKI
    Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
    W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
    1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
    2) obserwowanie:
    a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
    b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
    c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,
    d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
    e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
    f) sposobu oceniania uczniów,
    g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
    h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania
    i postaw uczniów,
    i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów,
    z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
    j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
    k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
    3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
    a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
    b) organizowaniu pracy w grupach,
    c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
    d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
    e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
    f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
    w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
    g) organizowaniu przestrzeni klasy,
    h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
    a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
    b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
    c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
    d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
    e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,
    f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
    g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
    h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
    i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
    j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
    k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
    l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
    5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
    a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
    b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
    c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
    d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
    e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,
    f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
    Forma zaliczenia praktyki:
    Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk.

    Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem języka rosyjskiego i jest uprawniony do podjęcia pracy jako nauczyciel w szkołach publicznych i niepublicznych, lektor języka rosyjskiego w szkołach językowych, ale także jako pracownik administracji w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1
4
Stylistyka i kultura słowa I
1,5
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów I
1,5
Antropologia kulturowa
1,5
Kulturoznawstwo w ujęciu diachronicznym
1,5
Wstęp do sztuki interpretacji tekstu
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Psychologia edukacyjna
2
Pedagogika
2
Pedagogika ogólna
2,5
Psychologia ogólna
2,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
6,5
Stylistyka i kultura słowa II
2
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów II
2
Podstawy filozofii literatury
1
Współczesne teorie kulturoznawcze I
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
4
Emisja głosu
2
Podstawy dydaktyki
2,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
6
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
6
Stylistyka i kultura słowa III
2
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa I
1
Komunikacja interpersonalna I
1
Współczesne teorie kulturoznawcze II
2
Wstęp do psycholingwistyki
1
Znakowy charakter kultury
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
Dydaktyka języka obcego
4
Etyka zawodu nauczyciela
1
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
7
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
6
Stylistyka i kultura słowa IV
2
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa II
1
Komunikacja interpersonalna II
1
Podstawy socjolingwistyki
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy prawa oświatowego
1,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
7
Wykład monograficzny I
2
Wykład monograficzny II
2
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
SUMA
30,0