Etyka zawodu nauczyciela

Teacher ethics

2022Z

Kod przedmiotu1400S2-EZNh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sarapata A., Etyka zawodowa , Wyd. PWN, 1971
Literatura uzupełniająca
Uwagi