Kulturoznawstwo w ujęciu diachronicznym

Diachronic approach to cultural studies

2021Z

Kod przedmiotu24S2-KULTWUDfrh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) М. Найдорф, Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологии , Одесса, 2005 2) А. Сергеева, Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность, Москва, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi