Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA seminar and thesis

2022Z

Kod przedmiotu24S2-SEMIPDIIIh
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, PWN, 1984 2) Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, Universitas 3, 1978
Literatura uzupełniająca
Uwagi