Praktyka zawodowa

Professional practical training

2021L

Kod przedmiotu1425S1O-PPRZh
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzającePraktyka zawodowa realizowana jest po zakończeniu IV semestru zajęć, w czasie przerwy wakacyjnej określonej ramową organizacją roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie. Możliwe jest jej odbycie w trakcie roku akademickiego za zgodą opiekuna praktyki.
Wymagania wstępnePraktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego studenta i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów.
Opis ćwiczeńPrzebieg praktyki uzależniony jest od miejsca i formy jej odbywania: Przykładowe miejsca odbywania praktyk: - państwowe instytucje kulturalne, zajmujące się animacją i upowszechnianiem kultury: teatry, muzea, archiwa, domy i ośrodki kultury, izby pamięci, izby regionalne, ośrodki informacji kulturalnej, jak również fundacje i organizacje pożytku publicznego; - wydawnictwa i środki masowego przekazu oraz inne jednostki zajmujące się działalnością zarówno komercjalną, jak i prowadzonych niekomercjalne działania z zakresu animacji i popularyzacji kultury.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia- kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach; - poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych; - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych; - wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za powierzone zadania; - pobudzenie aktywności studentów.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak