Teksty kultury

Cultural Texts

2020Z

Kod przedmiotu1425S1O-TKULh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePoetyka opisowa z elementami teorii literatury
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza o kulturze polskiej
Opis ćwiczeńNa ćwiczeniach analizowane będą różne odmiany przekazów składających się na rzeczywistość kulturową: teksty kultury operujące słowem i obrazem (m.in. film, komiks, reklama, artystyczny komunikat internetowy). Interpretacje będą kształciły nie tylko sprawność posługiwania się terminologią naukową, ale też umiejętność uruchamiania wszelkich dostępnych kontekstów interpretacyjnych. Zajęcia kształcą zdolność świadomego odbioru tekstów kultury na wszystkich poziomach ich konstrukcji i znaczenia.
Opis wykładówPrzedmiot obejmuje interpretację różnorodnych tekstów kultury (m.in. wybrane dzieła filmowe, teatralne, plastyczne, architektoniczne, muzyczne, przekazy multimedialne i internetowe). Przykładowe analizy będą uwzględniać różne konteksty znaczące: tradycję i konwencje kulturowo-gatunkowe, aspekty estetyczne, retoryczne, antropologiczne, aksjologiczne. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie skomplikowanej budowy przekazów kulturowych (współistnienie różnych systemy znaków i środków wyrazu artystycznego). Na wykładach zostanie wprowadzona terminologia naukowa i kategorie służące opisowi i rozumieniu rozmaitych komunikatów. Wyboru zestawu tekstów do analizy dokonuje prowadzący zajęcia, kierując się kryteriami tematycznymi bądź formalnymi.
Cel kształceniaWykształcenie umiejętności analizy i interpretacji tzw. nieliterackich tekstów kultury z wykorzystaniem pojęć i kategorii naukowych. Nabywanie i doskonalenie sprawności uruchamiania wszelkich dostępnych kontekstów interpretacyjnych. Rozwijanie świadomości kontekstualnego odbioru tekstów kultury.
Literatura podstawowa1) Ziemiańska-Sapija Dorota, Semiotyka szkoły tartuskiej jako nauka o kulturze, Instytut Kultury, 1987 2) Janus Elżbieta, Mayenowa Maria Renata (wybór i oprac.), Semiotyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975 3) Żółkiewski Stefan, Teksty kultury. Studia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988 4) Szczęsna Ewa (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002 5) Myrdzik Barbara, Morawska Iwona (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 6) Hendrykowski Marek, Słowo w filmie. Historia, teoria, interpretacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982 7) Szczęsna Ewa, Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Literatura uzupełniająca1) Plisiecki Janusz, Film i sztuki tradycyjne, Wydawnictwo UMCS, 1994 2) Myrdzik Barbara, Tymiakin Leszek (red.), Teksty kultury w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 3) Rygielska Małgorzata, O „tekście kultury”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” nr 1, 2015, s. 27-43
Uwagi