Filologia polska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Nabór kandydatów na studia I stopnia (licencjackie stacjonarne) następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje: ● konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym, z obowiązkowych przedmiotów: język polski oraz język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), a także z obowiązkowego przedmiotu do wyboru (historia, historia sztuki, filozofia geografia, język łaciński i kultura antyczna) złożonego na poziomie podstawowym – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury"; ● konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: język polski, , język obcy (do wyboru przez kandydata) i historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury".
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy
  - Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie polskim i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma elementarną wiedzę o miejscu językoznawstwa polskiego w systemie nauk oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin językoznawstwa polskiego, obejmującą ich teorię, terminologię i metodologię
  - Ma elementarną wiedzę o prowadzeniu badań w językoznawstwie polskim, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody
  - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w językoznawstwie polskim, rozumie ich historyczne i interdyscyplinarne uwarunkowania
  - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się
  - Odznacza się znajomością gramatyki opisowej języka polskiego oraz wybranych zagadnień z leksykografii, leksykologii, pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu
  - Zna zagadnienia stylistyki współczesnej oraz główne problemy kultury języka polskiego;
  - Ma elementarną wiedzę na temat przebiegu procesów akwizycji języka ojczystego, zna podstawowe teorie dotyczące akwizycji języka,
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat periodyzacji procesu historyczno-literackiego, różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyki, ewolucji postaw czytelniczych, problemów i motywów literackich
  - Posiada wiedzę o literaturze, obejmującą znaczącą liczbę ważnych autorów, fundamentalnych tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej od jej początków po czasy współczesne, o literackich i pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru; o jej periodyzacji i głównych tendencjach rozwojowych (także literatury najnowszej), związkach z literaturą powszechną oraz innymi mediami (film, prasa, telewizja)
  - Zna poetykę i podstawy teorii dzieła literackiego, metody analizy literaturoznawczej i interpretacji dzieł z różnych epok
  - Ma świadomość kompleksowości literatury i języka, zjawisk kulturowych i estetycznych, powiązań literatury ze sztuką, filozofią i innymi dziedzinami nauk
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat rozwoju procesów historyczno-kulturowych, najistotniejszych wydarzeń historycznych
  - Odznacza się znajomością problemów kultury popularnej oraz jej relacji z kulturą wysoką, a także zjawisk i zagadnień kultury masowej, roli środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej, sposobów funkcjonowania kultury w mediach
  - Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki
  - Ma podstawową wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz, organizowania działań dydaktycznych oraz na temat motywowania uczniów do pracy na lekcji
  - Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych teorii uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów
  - Zna struktury i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
  - Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
  - Ma podstawową wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej
  - Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
  - Ma wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, samodzielnie zdobywa wiedzę
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w związku z zadaniami nauczania
  - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych
  - Poprawnie posługuje się poznaną terminologią z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa
  - Analizuje teksty literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze, wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty
  - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
  - Ma umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących omawianych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, a także dydaktyki i psychologii
  - Umiejętnie, poprawnie i samodzielnie posługuje się językiem potocznym
  - Pisze prace zaliczeniowe na podstawie samodzielnie dobranej literatury
  - Rozumie relatywność postrzegania i oceny zjawisk społecznych w zależności od odmiennych kultur i środowisk
  - Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić lekcję, rozpoznaje problemy (dydaktyczne, wychowawcze) na lekcji i odpowiednio na nie reaguje
  - Samodzielnie zdobywa nową potrzebną mu wiedzę, wykazuje samodzielność w przygotowaniu zajęć, sprawdzianów, testów osiągnięć
  - Dokonuje adaptacji gotowych materiałów dydaktycznych do potrzeb i specyfiki poszczególnych klas i uczniów
  - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,
  - Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
  - Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej
  - Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności
  - Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne
  - Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)
  - Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia
  - Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów
  - Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (np. jako nauczyciel), dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, nad identyfikowaniem i porządkowaniem wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin filologii polskiej, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - Dokonuje ewaluacji swojej pracy oraz pracy ucznia, potrafi wyciągnąć z niej wnioski dla dalszej pracy dydaktycznej
  - Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
  - Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
  - Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  - Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów
  - Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły
  - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach,
  - poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
  - pobudzenie aktywności studentów.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyk dla specjalności filologia polska oraz informacja naukowa i bibliologia:
  - instytucje kulturalne, zajmujące się animacją i upowszechnianiem kultury: teatry, muzea, archiwa, domy i ośrodki kultury, izby pamięci, izby regionalne, ośrodki informacji kulturalnej, księgarnie, biblioteki, ośrodki i centra informacji oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego,
  - wydawnictwa i środki masowego przekazu oraz inne jednostki zajmujące się działalnością zarówno komercjalną, jak i prowadzonych niekomercjalne działania z zakresu animacji i popularyzacji kultury.
  Forma zaliczenia praktyk:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej ilości godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia dają możliwość pracy w redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
2
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
Nauki pomocnicze filologii polskiej
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa
2
Literatura epok dawnych
4
Literatura powszechna
2
Poetyka z elementami teorii literatury
3
Wstęp do nauki o języku
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
5
Leksykografia współczesna
2
Literatura epok dawnych
6
Podstawy pisowni polskiej
2
Poetyka z elementami teorii literatury
2,5
Zagadnienia literatury współczesnej
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0