Filologia polska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturalnego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
Teoria kultury
3,5
Warsztaty translatorskie
2
III - Kierunkowe
Filozofia a literatura
3
Język wartości
1
Językoznawstwo ogólne
5
Metodologia badań literackich
3
Nurty i style literacko-artystyczne
4
Onomastyka
1
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Komparatystyka literacka
4
Literatura w Internecie
1
Metodologia badań językoznawczych
5
Metodologia badań literackich
3
Nurty i style literacko-artystyczne
4
Problemy leksykologii
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
Życie literackie po 1989 r.
3
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Antropologia literatury
2
Dialektologia
4
Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
1
Historia języka polskiego
4
Komparatystyka literacka
4
Literatura i kultura popularna
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wprowadzenie do semantyki
2
Życie literackie po 1989 r.
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Elementy językoznawstwa stosowanego
3
Eseistyka literacka i filozoficzna
4
Literatura i kultura popularna
3
Pragmatyka językoznawcza
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
1
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
32,0