Edytorstwo tekstów - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcia na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA
  -Wszechstronnie zna i pojmuje związki między refleksją literaturoznawczą i językoznawczą a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi
  -Zna współczesne modele przemian kulturowych
  -Ma świadomość wielości i różnorodności stanowisk metodologicznych, teorii i szkół naukowych w literaturoznawstwie, językoznawstwie i kulturoznawstwie oraz zna najważniejsze z nich
  -Zna literaturę polską na szerokim tle kulturowym, z uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej, filozoficznej i antropologicznej
  -Zna i rozumie zależności między literaturą i naukami na poziomie umożliwiającym pracę multi- i interdyscyplinarną
  -Zna dzieje krytyki literackiej i refleksji literaturoznawczej na tle europejskiej i światowej myśli filozoficznej, estetycznej, antropologicznej i dyskursów humanistyki
  -Zna terminologię literaturoznawczą, językoznawczą i kulturoznawczą na poziomie rozszerzonym
  -Zna i charakteryzuje wybrane stanowiska metodologiczne w zakresie badań literackich oraz badań nad językiem – od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, zna dokonania i poglądy wybitnych badaczy literatury i języka, zna główne teorie i szkoły językoznawcze w obrębie językoznawstwa polonistycznego i ogólnego
  -Posiada wiedzę z zakresu rozwoju teorii literatury – od starożytności po czasy współczesne – oraz jej związków z innymi dziedzinami wiedzy: filozofią, psychologią, językoznawstwem, semiotyką i socjologią
  -Zna historię języka polskiego (system fonologiczny, gramatyczny, leksykalny), zna funkcjonalno-stylistyczne i regionalne zróżnicowanie polszczyzny w ujęciu diachronicznym
  -Ma wiedzę z zakresu współczesnej dialektologii, socjolingwistyki i etnolingwiyki
  -Zna systemy semiotyczne, zna i rozumie związki między semantyką i aksjologią
  -Zna typologię odmian współczesnego języka polskiego
  -Zna i rozumie zagadnienia komunikacji językowej – interpersonalnej i interkulturowej
  -Dysponuje podstawową wiedzą o instytucjach kultury i orientacją we współczesnym życiu kulturalnym
  -Zna zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na wiedzę i źródła filologiczne
  -Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
  UMIEJĘTNOŚCI
  -Wszechstronnie i swobodnie operuje informacjami ze źródeł pisanych i elektronicznych
  -Samodzielnie zdobywa wiedzę, poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze
  -Twórczo wykorzystuje wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji
  -Umiejętnie argumentuje i uzasadnia własne tezy, formułuje rozwiniętą krytykę, samodzielnie odpowiada na krytykę
  -Samodzielnie analizuje i interpretuje tekst literacki, konfrontuje oraz komentuje tezy pochodzące z różnych tekstów
  -Analizuje i porównuje złożone stanowiska metodologiczne w zakresie badań literatury oraz badań nad językiem, wskazuje zawarte w nich założenia, tezy i argumenty
  -Potrafi dokonać wyboru stanowiska metodologicznego w pracy naukowo-badawczej
  -Określa znaczenie i wartość stawianych tez dla badanego problemu lub sposobu argumentacji
  -Wykrywa złożone zależności między refleksją literaturoznawczą i językoznawczą a procesami społecznymi i kulturowymi
  -Rozpoznaje typowe sposoby argumentacji w wypowiedziach ustnych i pisemnych
  -Formułuje w mowie i na piśmie problemy literackie i językowe, stawia tezy i krytycznie je komentuje w formie eseju i rozprawy
  -Rozróżnia style, konwencje, poetyki i typy estetyki literackiej
  -Samodzielnie dokonuje oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego
  -W oparciu o metodę monograficzną przygotowuje i pisze opracowania na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając klasyczne i nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa
  -Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty artystyczne, publicystyczne i użytkowe z różnych epok zarówno z perspektywy diachronicznej, jak i synchronicznej
  -Potrafi tworzyć i redagować teksty należące do różnych odmian języka
  -Rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i swoją wypowiedzią osiąga zamierzony cel komunikacyjny
  -Posługuje się terminologią literaturoznawczą i językoznawczą w wybranym języku obcym
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  -Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
  -Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania zawodowe; planuje i organizuje ich przebieg
  -Prowadzi samodzielną i zespołową pracę badawczą umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  -Dostrzega i rozumie etyczne wymagania związane z wykonywaną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnie je spełnia
  -Jest uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego
  -Współtworzy rzeczywistość humanistyczną własnego środowiska
  -Odbiera i interpretuje różnorodne symbole kultury
  Uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
  Rozumie znaczenie refleksji humanistycznej dla formowania się i jakości relacji społecznych
  PRAKTYKI
  Program studiów nie przewiduje obligatoryjnych praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturalnego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich. Wybór specjalności edytorstwo tekstów pozwala absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych występują zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak również kultury i zasad pisowni języka polskiego. Z uwagi na warsztatowy charakter specjalności szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie absolwenta do pracy nad edycją tekstów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat językowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Teoria kultury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztat badacza literatury
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Elementy kultury języka polskiego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Językoznawstwo ogólne
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań literackich I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nurty i style literacko-artystyczne I
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia analizy dzieła literackiego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Korekta i redakcja tekstu
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tekstologia z elementami historii książki
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do poligrafii i drukarstwa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Praktyka
Praktyka zawodowa I
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Warsztat badacza języka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
III - Kierunkowe
Komparatystyka literacka
0
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kreatywne pisanie I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodologia badań językoznawczych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodologia badań literackich II
2
EGZ
Ćwiczenia
15
Nurty i style literacko-artystyczne II
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ortografia i interpunkcja (poziom zaawansowany)
1,7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy leksykologii
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
Życie literackie po 1989 roku I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edycja tekstów (do XIX w.)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Komputerowe opracowanie tekstu i redakcja techniczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
26,7

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Zagadnienia współczesnej humanistyki
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Antropologia literatury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Dialektologia
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Filozofia a literatura
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia języka polskiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kreatywne pisanie II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Literatura i kultura popularna I
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Publikacja tekstów w Internecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do semantyki
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Życie literackie po 1989 roku II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Edycja tekstów (XX-XXI w.)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo autorskie w Polsce i Unii Europejskiej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru III
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Eseistyka literacka i filozoficzna
0
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język wartości
0
ZAL-O
Wykład
15
Literatura i kultura popularna II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pragmatyka językoznawcza
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru IV
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
Wystąpienia publiczne
0
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
0
ZAL-O
Wykład
15
V - Praktyka
Praktyka zawodowa II
0
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
18,5