Historia języka polskiego

2022Z

Kod przedmiotu25S2O-HJPhh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiejsce języka polskiego wśród języków indoeuropejskich, periodyzacja dziejów polszczyzny, znaczenie organizacji państwowej i chrystianizacji dla rozwoju języka polskiego, najdawniejsze zabytki języka polskiego, najstarsze zapożyczenia, początki i rozwój pisowni polskiej, słownictwo doby staropolskiej, czynniki sprawcze rozwoju języka doby średniopolskiej, dawne słowniki języka polskiego, przełom oświeceniowy, wpływ zaborów na polszczyznę, drukarze, wydawcy, oficyny wydawnicze, wybitni polscy językoznawcy.,ĆWICZENIA:Analiza filologiczna tekstów reprezentujących poszczególne okresy dziejów polszczyzny
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 2) Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego , PWN, 2002 3) Wydra W., Rzepka W., Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Ossolineum, 2000 4) Dunaj B., Rak M. (red.), Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, Księgarnia Akademicka, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak