Językoznawstwo ogólne

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-JEZOGhh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówęzykoznawstwo ogólne obejmuje wiedzę dotyczącą historii językoznawstwa, możliwych ujęć przedmiotu badań (z wyeksponowaniem najbardziej rozpowszechnionego), działów (i przyjmowanych podziałów) językoznawstwa. Zadaniem przedmiotu jest także zapoznanie studenta z elementami wybranych klasycznych teorii językoznawczych i koncepcji badawczych stosowanych współcześnie przez lingwistów. ,ĆWICZENIA:Materiał realizowany na zajęciach uszczegóławia problematykę wykładów, koncentrując się na omówieniu konkretnych zagadnień związanych z analizą języka. Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z koncepcjami opisu poziomu składniowego (szczególnie tymi nieomawianymi na zajęciach realizowanych na wcześniejszych etapach kursu językoznawczego), charakterystyką płaszczyzny treści, problemami z pogranicza semantyki i pragmatyki (presupozycje). Jednym z zamierzeń jest także podkreślenie kwestii rozgraniczania w opisie poszczególnych właściwości językowych: syntaktycznych, semantycznych i pragmatycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Austin J. L., Performatywy i konstatacje, [w:] Brytyjska filozofia analityczna, red. M. Hempoliński, Warszawa, 1974, s. 235-244 2) Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń, 1997, s. fragmenty 3) Bogusławski A., O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny, t. z. 2, Warszawa, 1977, s. 39-56 4) Grice H. P. , Logika i konwersacja, Przegląd Humanistyczny, t. z. 6, Warszawa, 1977, s. 85-99 5) Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa, 2001, s. 110-120 6) Grzegorczykowa R. , Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, 2010, s. 12-33 7) Keenan E. L., Dwa typy presupozycji w języku naturalnym, Przegląd Humanistyczny, t. z. 1, Warszawa, 1989, s. 141-149 8) Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, 1975, s. 9-31 9) Zdunkiewicz D., Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. J. Bartmiński, t. 2, Wrocław, 1993, s. 259-270
Literatura uzupełniająca
Uwagi