Metodologia badań językoznawczych

2021L

Kod przedmiotu25S2O-MBJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady obejmują następujące zagadnienia: pojęcie nauki i paradygmatu nauki; dwudziestowieczne paradygmaty nauki; główne kierunki teoretyczno-metodologiczne w lingwistyce współczesnej (światowej i polskiej) na tle paradygmatów nauki (zarys). ,ĆWICZENIA:Treści ćwiczeń stanowią uszczegółowienie problematyki wykładów i koncentrują się na następujących zagadnieniach: podstawowe założenia strukturalizmu; opozycje wprowadzone do lingwistyki przez F. de Saussure’a; szkoły lingwistyki strukturalnej, założenia gramatyki generatywnej N. Chomsky’ego – aparat pojęciowy, budowa i działanie modelu gramatyki; podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego. Istotnym elementem ćwiczeń jest analiza wybranych tekstów przedstawicieli poszczególnych kierunków.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków, 1998 2) F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tł. E. Kasprzyk, PWN, Warszawa, 1991, s. 33-50 3) F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, tł. M. Danielewiczowa (Przedmowa i wybrane fragmenty), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2004 4) N. Chomsky, Preliminaria metodologiczne, /w:/ Lingwistyka a filozofia, red. B. Stanosz, Warszawa, 1971, s. 183-204 5) K. Polański, red., Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich (wybrane hasła), Wrocław-Kraków, 1990, s. 6) E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, rozdz. 1, 2, 4, Kraków, 1995 7) H. Kurkowska, A. Weinsberg (red.), Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, PWN, Warszawa, 1979
Literatura uzupełniająca
Uwagi