Teoria kultury

Cultural theory

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-TEORIAKUL2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojmowanie kultury. Namysł nad zjawiskiem. Źródła antyczne. Etymologia terminu. Definicje kultury w polskiej humanistyce. Kultura a cywilizacja. Podstawowe teorie kultury: funkcjonalizm, strukturalizm, semiotyka, szkoła frankfurcka. Kultura masowa. Makdonaldyzacja kultury. Zjawisko globalizacji kultury. Globalizacja a narody i „małe ojczyzny”. Etniczność a wielokulturowość. Kultura ponowoczesna.,ĆWICZENIA:Refleksja nad kulturą. Podstawowe pojęcia. Kultura symboliczna i mityczna. Symbol i rytuał w kulturze. 4. Czas i przestrzeń i ich symbolika w kulturze. Rytuały przejścia. Psychoanalityczna wizja kultury. Koncepcja archetypów C. G. Junga. Strukturalizm, kultura i mit. Znak i symbol.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ruth Benedict, Wzory kultury, Aletheia, 2019 2) A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, 2011 3) A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, PWN, 2005 4) A. Kroeber, Naukowe pojęcie kultury, [w:] tegoż, Istota kultury,, PWN, 2002 5) Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, wyd.UJ, 2005 6) Z. Bauman, Globalizacja, PIW, 2004 7) E.Nowicka, Świat człowieka-świat kultury, PWN, 2012 8) G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, 2003 9) M.Eliade, Sacrum, mit, historia: wybór esejów, PIW, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi