Warsztat badacza literatury

2021Z

Kod przedmiotu25S2O-WBL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZajęcia obejmują zagadnienia związane z precyzowaniem celu badawczego, zakresu tematycznego, zasięgu chronologicznego i terytorialnego pracy naukowej, jej idei przewodniej. Dotyczą umiejętności formułowania pytań badawczych i założeń metodologicznych, tworzenia planu (harmonogramu) postępowania badawczego. Wyjaśniają sposoby szukania materiałów (bibliografie drukowane i elektroniczne, katalogi biblioteczne online, katalogi-wyszukiwarki uniwersalne, bazy adresów internetowych, biblioteki cyfrowe i serwisy z publikacjami cyfrowymi, usługi świadczone w Bibliotece Narodowej i bibliotekach naukowych – informacja naukowa i wypożyczalnia międzybiblioteczna). Ćwiczenia pozwalają scharakteryzować strukturę rozprawy naukowej. Uczą podziału wypowiedzi na części, rozdziały, podrozdziały. Poruszają kwestie redagowania stron tytułowych, tworzenia wstępu, zakończenia, aneksu, bibliografii załącznikowej, cytatów, przypisów, ilustracji (materiałów dokumentacyjnych) i ich spisu, indeksu nazw osobowych i indeksu utworów literackich. Podejmują problematykę opisu bibliograficznego wydawnictw zwartych i ciągłych, piśmienniczych i elektronicznych. Wyjaśniają zasady transliteracji
Opis wykładówIA:Zajęcia obejmują zagadnienia związane z precyzowaniem celu badawczego, zakresu tematycznego, zasięgu chronologicznego i terytorialnego pracy naukowej, jej idei przewodniej. Dotyczą umiejętności formułowania pytań badawczych i założeń metodologicznych, tworzenia planu (harmonogramu) postępowania badawczego. Wyjaśniają sposoby szukania materiałów (bibliografie drukowane i elektroniczne, katalogi biblioteczne online, katalogi-wyszukiwarki uniwersalne, bazy adresów internetowych, biblioteki cyfrowe i serwisy z publikacjami cyfrowymi, usługi świadczone w Bibliotece Narodowej i bibliotekach naukowych – informacja naukowa i wypożyczalnia międzybiblioteczna). Ćwiczenia pozwalają scharakteryzować strukturę rozprawy naukowej. Uczą podziału wypowiedzi na części, rozdziały, podrozdziały. Poruszają kwestie redagowania stron tytułowych, tworzenia wstępu, zakończenia, aneksu, bibliografii załącznikowej, cytatów, przypisów, ilustracji (materiałów dokumentacyjnych) i ich spisu, indeksu nazw osobowych i indeksu utworów literackich. Podejmują problematykę opisu bibliograficznego wydawnictw zwartych i ciągłych, piśmienniczych i elektronicznych. Wyjaśniają zasady transliteracji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi