Wiedza o kulturze - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny, oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język polski, język obcy nowożytny i jeden z wymienionych: historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna poetykę i podstawy teorii dzieła literackiego, metody analizy i interpretacji wytworów kultury literackiej, filmowej, teatralnej, plastycznej i medialnej,
  - Opanował podstawową terminologię literaturoznawczą, językoznawczą, kulturoznawczą oraz bibliotekoznawczą, bibliologiczną, informatologiczną, z zakresu nauk o komunikowaniu w języku polskim lub psychologii, pedagogiki i współczesnych teorii uczenia się i nauczania,
  - Posiada wiedzę o literaturze, obejmującą znaczącą liczbę ważnych autorów, fundamentalnych tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej od jej początków po czasy współczesne, o literackich i pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru; o jej periodyzacji i głównych tendencjach rozwojowych (także literatury najnowszej), związkach z literaturą powszechną oraz innymi mediami (film, prasa, telewizja),
  - Ma wiedzę o podstawowych wyznacznikach rodzajów i gatunków literackich oraz o charakterystycznych cechach tekstów nieliterackich i innych komunikatów językowych,
  - Ma świadomość roli tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, zna podstawową terminologię krytyczną,
  - Odznacza się wiedzą o ważnych zjawiskach i ośrodkach życia literackiego i kulturalnego, rozumie różnice pomiędzy Internetem a klasycznymi formami komunikowania masowego,
  - Zapoznaje się z podstawową terminologią literaturoznawczą, językoznawczą oraz kulturoznawczą lub z zakresu nauk o komunikowaniu w wybranym języku obcym oraz wiedzą na temat metodyki stosowania norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działań pedagogicznych,
  - Zna wybrane zagadnienia z historii Polski i historii powszechnej, jak również historii filozofii aż po czasy współczesne,
  - Wykazuje się znajomością historii kultury europejskiej, najważniejszych zjawisk i tendencji rozwojowych kultury współczesnej oraz głównych zagadnień antropologii kultury,
  - Posiada wiedzę o ważnych zjawiskach i ośrodkach życia literackiego i kulturalnego oraz orientacjach metodologicznych (szkołach badawczych), zna struktury i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ma wiedze na temat podmiotów działań pedagogicznych (uczniów, rodziców i nauczycieli),
  - Posiada wiedzę o historii, strukturze, odmianach i zróżnicowaniu stylistycznym języka polskiego oraz jego procesach rozwojowych od początków po czasy współczesne,
  - Odznacza się znajomością gramatyki opisowej języka polskiego, zagadnień stylistyki współczesnej, głównych problemów kultury języka polskiego, sposobach, formach, typach komunikowania, ma wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz, organizowania działań dydaktycznych różnego typu,
  - Zna wybrane zagadnienia z leksykografii, pragmalingwistyki, lingwistyki tekstu oraz z zakresu nauk o komunikowaniu,
  - Odznacza się znajomością problemów kultury popularnej oraz jej relacji z kulturą wysoką, a także zjawisk i zagadnień kultury masowej, roli środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej, sposobów funkcjonowania kultury w mediach,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, bibliotecznego; zna kulturowe kryteria definiowania wytworu kultury, ma wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień,
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę,
  - Czyta i interpretuje tekst literacki, językoznawczy, kulturoznawczy, filozoficzny, dzieło teatralne, komunikaty niewerbalne,
  - Potrafi gromadzić informacje bibliograficzne, sporządza opisy bibliograficzne i bibliografie załącznikowe,
  - Posługuje się kompendiami i słownikami (tradycyjnymi i elektronicznymi),
  - Pozyskuje i selekcjonuje informacje z zasobów Internetu i baz danych, dokonuje adaptacji gotowych materiałów dydaktycznych do potrzeb i specyfiki poszczególnych klas i uczniów oraz dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, wykorzystuje nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,
  - Poprawnie posługuje się poznaną terminologią z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, z zakresu nauk o komunikowaniu, informacji naukowej,
  - Posiada umiejętność komunikowania się w różnych typach sytuacji komunikacyjnej od nieoficjalnej po naukową, z wykorzystaniem odpowiedniej nomenklatury badawczej,
  - Analizuje teksty literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze, wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty,
  - Zna dzieje gospodarczo-społeczne, ustrojowe i kulturalne Polski oraz ich przyczyny; poznał proces dziejowy oraz jego wpływ na ewolucję życia kulturalnego; umie samodzielni rozpoznawać podłoże kulturowe w zjawiskach społecznych kultury europejskiej; rozumie funkcje społeczne książki i bibliotek,
  - Zna istotę procesu historycznoliterackiego oraz kulturowego,
  - Posługuje się wybranymi metodami analizy i interpretacji literaturoznawczej, językoznawczej i kulturoznawczej; wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników kwerendy,
  - Uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnej wiedzy empirycznej,
  - Potrafi analizować i interpretować wytwory kultury z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych; stosuje odpowiednie do dzieła metody interpretacji,
  - Wykrywa podstawowe związki między rozwojem idei literackich a procesami społecznymi i kulturowymi,
  - Wypowiada się i pisze na tematy literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze; wygłasza własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, dobierając samodzielnie odpowiednią literaturę teoretyczną; przygotowuje wystąpienia z zachowaniem reguł poprawnego komunikowania i autoprezentacji, potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji i innowacji,
  - Potrafi zestawiać różne stanowiska, dotyczące określonego problemu teoretycznego,
  - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w badaniach historycznoliterackich, językoznawczych, kulturoznawczych; natomiast z zakresu pedagogiki i metodyki szczegółowej w celu analizowania sytuacji pedagogicznych w celu analizowania sytuacji pedagogicznych, poznane typy argumentacji stosuje w praktyce, potrafi bronić się przed najczęstszymi chwytami erystycznymi w dyskursie publicznym,
  - Pisze prace zaliczeniowe na podstawie samodzielnie dobranej literatury, potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić lekcję, rozpoznaje problemy dydaktyczne i wychowawcze na lekcji,
  - Potrafi stosować analizę historycznojęzykową w odniesienie do tekstów dawnych,
  - Analizuje teksty pochodzące z różnych odmian współczesnej polszczyzny z perspektywy gramatycznej i leksykalnej; potrafi krytycznie odnieść się do prezentowanych treści w zależności od formy i dominującej struktury przekazu,
  - Interpretuje zjawiska i tendencje charakterystyczne dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku; odczytuje relatywność typów i form komunikowania w powiązaniu z założeniami komunikowania międzykulturowego; analizuje tekst z perspektywy językoznawczej w powiązaniu z założeniami danej teorii lingwistycznej,
  - Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętności pracy z grupą,
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),
  - Jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia,
  - Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania,
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze; jest świadomym użytkownikiem mediów,
  - Stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp; potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; poprawnie i skutecznie komunikuje się na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym; sprawnie przełącza się na odpowiedni dla danej sytuacji społecznej kod komunikacyjny oraz wykorzystuje umiejętności organizacyjne przy realizacji działań pedagogicznych,
  - Potrafi wykorzystać w odpowiedniej sytuacji językowej opanowana w trakcie zajęć terminologię specjalistyczną,
  - Rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce; dba o merytoryczny i etyczny poziom podejmowanych zachowań komunikacyjnych; buduje więzi społeczne z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych; ma świadomość etycznego wymiaru działań pedagogicznych m.in. diagnozowania i oceniania uczniów,
  - Wykazuje postawę zaangażowania w sprawy społeczne; działa na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu zamieszkania, kraju, Europy oraz wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych; jest aktywnym uczestnikiem przestrzeni komunikacyjnej oferowanej przez nowe media; jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne,
  - Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa literackiego, językowego i kulturowego dla rozumienia aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych,
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się i jakości więzi społecznych; dokonuje ewaluacji swojej pracy oraz pracy ucznia, potrafi wyciągnąć z niej wnioski dla dalszej pracy dydaktycznej,
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce, propaguje czytelnictwo; ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Praktyki mogą się odbywać w:
  - państwowe instytucje kulturalne, zajmujące się animacją i upowszechnianiem kultury: teatry, muzea, archiwa, domy i ośrodki kultury, izby pamięci, izby regionalne, ośrodki informacji kulturalnej, jak również fundacje i organizacje pożytku publicznego,
  - wydawnictwa i środki masowego przekazu oraz inne jednostki zajmujące się działalnością zarówno komercjalną, jak i prowadzonych niekomercjalne działania z zakresu animacji i popularyzacji kultury.
  Podczas trwania praktyki student wykazuje się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka.
  Cele praktyki:
  - kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach,
  - poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
  - pobudzenie aktywności studentów.
  Praktyka zawodowa dla specjalności nauczycielskiej.
  Kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej obejmuje odbycie obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. W II semestrze studiów student odbywa praktykę pedagogiczno-psychologiczną w wymiarze 40 godzin, zaś w IV semestrze studiów, praktykę ciągłą w wymiarze 120 godzin. Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej i zaliczenie praktyki ciągłej student otrzymuje 6 punktów ECTS. Praktyki pedagogiczno-psychologiczne (40 godzin) odbywają się w przedszkolach i szkołach podstawowych - przynajmniej przez tydzień w każdej z wymienionych placówek. Praktyka przedmiotowo metodyczna w wymiarze 120 godzin w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawnej – drugi etap edukacyjny, czyli klasy IV-VI. Studenta obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy, na który składają się: godziny hospitowane, godziny asystowania, samodzielne powadzenie zajęć, przygotowanie zajęć lekcyjnych, udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej, zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania placówki oświatowej), a także inne zadanie wyznaczone przez dyrektora szkoły i opiekuna praktyki.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
  a) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  b) obserwowanie:
  - czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
  - toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
  - interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,
  - procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  - sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  - sposobu oceniania uczniów,
  - sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  - dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
  - funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  - działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  - organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
  c) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  - planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
  - organizowaniu pracy w grupach,
  - przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  - wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  - kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  - podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  - organizowaniu przestrzeni klasy,
  - podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  d) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  - planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  - dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
  - organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  - wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  - dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,
  - animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  - organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  - dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  - podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  - podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  - podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
  e) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji praktyki,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  - ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  - ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
  - konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,
  - omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
  Forma zaliczenia praktyk:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dziennik praktyk) oraz na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin, a także pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w szkole, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Jest przygotowany do pracy w ośrodkach wychowawczych, redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach, działach personalnych i szkoleniowych wszystkich zakładów pracy. Może podjąć studia drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
2
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
2
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
Nauki pomocnicze filologii polskiej
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
2
Literatura epok dawnych
4
Literatura powszechna
2
Poetyka z elementami teorii literatury
2
Wstęp do nauki o języku
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia kultury
4
Wstęp do kulturoznawstwa
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
II - Podstawowe
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
Leksykologia i leksykografia współczesna
2
Literatura epok dawnych
4
Podstawy pisowni polskiej
2
Poetyka z elementami teorii literatury
2
Zagadnienia literatury współczesnej
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Instytucje kultury
2
Wiedza o filmie
3,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
5
Kultura języka i wypowiedzi
4
Literatura powszechna
4
Literatura romantyzmu
6
Poetyka z elementami teorii literatury
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Teatr w kulturze
1
Teksty kultury
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
2,5
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
Kultura języka i wypowiedzi
2
Literatura Młodej Polski
3
Literatura pozytywizmu
4
Proseminarium
1
Stylistyka współczesna
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kody kultury
3,5
Teatr w kulturze
3
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
4
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
4
Literatura po 1939 roku
3
Literatura powszechna
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Teoria języka
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animacja kultury
2
Filozofia kultury
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Gramatyka historyczna języka polskiego
4
Korespondencja sztuk
2
Literatura dla dzieci i młodzieży
2
Literatura po 1939 roku
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Wiedza o mediach
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Wykład monograficzny
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0