Specjalność nauczycielska w zakresie j. pol i wiedzy o kulturze- studia pierwszego stopnia-lic ST

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze absolwent jest przygotowany do pracy w szkole, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela. Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze mieszczą się w zakresie efektów kształcenia dwu obszarów: nauk humanistycznych i nauk społecznych. Efekty kształcenia specjalności nauczycielskiej pokrywają wszystkie wymagane efekty kształcenia określone rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na określonym poziomie kształcenia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
4
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
4
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
Nauki pomocnicze filologii polskiej
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa
2
Literatura epok dawnych
4
Literatura powszechna
2
Poetyka z elementami teorii literatury
3
Wstęp do nauki o języku
2
IV - Specjalnościowych
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
36,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
5
Leksykografia współczesna
2
Literatura epok dawnych
6
Podstawy pisowni polskiej
2
Poetyka z elementami teorii literatury
2,5
Zagadnienia literatury współczesnej
2
IV - Specjalnościowych
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
SUMA
35,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
Kultura języka i wypowiedzi
3
Literatura powszechna
2
Literatura romantyzmu
5
Poetyka z elementami teorii literatury
4
IV - Specjalnościowych
Historia kultury
3
Podstawy dydaktyki
3
EGZ
Wykład
30
Teksty kultury
3
Wiedza o teatrze
2
Wstęp do kulturoznawstwa
1
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
4
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
4
Kultura języka i wypowiedzi
2
Literatura Młodej Polski
4
Literatura pozytywizmu
4
Proseminarium
1
Stylistyka współczesna
3
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka polskiego
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Dydaktyka wiedzy o kulturze
4
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kody kultury
2
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
40,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
3
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
4
Literatura po 1939 roku
3
Literatura powszechna
1
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Teoria języka
3
IV - Specjalnościowych
Animacja kultury
1
Dydaktyka języka polskiego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dydaktyka wiedzy o kulturze
3
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
Filozofia kultury
2
Wiedza o teatrze
3
SUMA
37,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
Literatura po 1939 roku
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Wiedza o mediach
1
IV - Specjalnościowych
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Instytucje kultury
1
Korespondencja sztuk
2,5
Wiedza o filmie
2,5
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
3
SUMA
33,0