Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny, oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język polski, język obcy nowożytny i jeden z wymienionych: historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 561 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - poetykę i podstawy teorii dzieła literackiego, metody analizy i interpretacji wytworów kultury literackiej, filmowej, teatralnej, plastycznej i medialnej
  - wiedzę o literaturze, obejmującą znaczącą liczbę ważnych autorów, fundamentalnych tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej od jej początków po czasy współczesne, o literackich i pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach literatury polskiej, kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru; o jej periodyzacji i głównych tendencjach rozwojowych (także literatury najnowszej), związkach z literaturą powszechną oraz innymi mediami (film, prasa, telewizja)
  - wiedzę o podstawowych wyznacznikach rodzajów i gatunków literackich oraz o charakterystycznych cechach tekstów nieliterackich i innych komunikatów językowych
  - wybrane zagadnienia z historii Polski i historii powszechnej, jak również historii filozofii aż po czasy współczesne
  - historię kultury europejskiej, najważniejsze zjawiska i tendencje rozwojowe kultury współczesnej oraz główne zagadnienia antropologii kultury
  - rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, zna podstawową terminologię krytyczną
  - wiedzę o historii, strukturze, odmianach i zróżnicowaniu stylistycznym języka polskiego oraz jego procesach rozwojowych od początków po czasy współczesne
  - gramatykę opisową języka polskiego, zagadnienia stylistyki współczesnej, główne problemy kultury języka polskiego, sposoby, formy, typy komunikowania, wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz, organizowania działań dydaktycznych różnego typu
  - wybrane zagadnienia z leksykografii, pragmalingwistyki, lingwistyki tekstu oraz z zakresu nauk o komunikowaniu
  - metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów
  - podstawy funkcjonowania i patologię aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi
  - podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących; rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowa uczniów
  - podstawową terminologię literaturoznawczą, językoznawczą, kulturoznawczą oraz bibliotekoznawczą, bibliologiczną, informatologiczną, z zakresu nauk o komunikowaniu w języku polskim, zna treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem, zna i rozumie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia
  - podstawową terminologią literaturoznawczą, językoznawczą oraz kulturoznawczą z zakresu nauk o komunikowaniu w wybranym języku obcym
  - klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne
  - problemy kultury popularnej oraz jej relacje z kulturą wysoką, a także zjawiska i zagadnienia kultury masowej, rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej, sposoby funkcjonowania kultury w mediach
  - ważne zjawiska i ośrodki życia literackiego i kulturalnego, rozumie różnice pomiędzy Internetem a klasycznymi formami komunikowania masowego
  - normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, w różnego typu ośrodkach wychowawczych oraz kształceniu ustawicznym)
  - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, bibliotecznego; zna kulturowe kryteria definiowania wytworu kultury, ma wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela, zagadnień edukacji włączającej, a także sposobów realizacji zasady inkluzji
  - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy. Zna podstawy prawne systemu oświaty niezbędne do prawidłowego realizowania prowadzonych działań edukacyjnych; Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji; zna prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością
  - zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu kształcenia i wychowania; Zna sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - czytać i interpretować tekst literacki, językoznawczy, kulturoznawczy, filozoficzny, dzieło teatralne, komunikaty niewerbalne; potrafi projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; projektować i realizować programy wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli
  - poprawnie posługiwać się poznaną terminologią z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, z zakresu nauk o komunikowaniu, informacji naukowej
  - analizować teksty literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze, wskazywać ich kluczowe założenia, tezy i argumenty; wykrywać podstawowe związki między rozwojem idei literackich a procesami społecznymi i kulturowymi
  - wykorzystać wiedzę teoretyczną w badaniach historycznoliterackich, językoznawczych, kulturoznawczych; obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów
  - wykorzystać wiedzę na temat dziejów gospodarczo-społecznych, ustrojowych i kulturalnych Polski oraz ich przyczyn; umie samodzielnie rozpoznawać podłoże kulturowe w zjawiskach społecznych kultury europejskiej; rozumie funkcje społeczne książki i bibliotek
  - stosować analizę historycznojęzykową w odniesienie do tekstów dawnych
  - pozyskiwać i selekcjonować informacje z zasobów Internetu i baz danych, potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  - analizować teksty pochodzące z różnych odmian współczesnej polszczyzny z perspektywy gramatycznej i leksykalnej; potrafi krytycznie odnieść się do prezentowanych treści w zależności od formy i dominującej struktury przekazu
  - interpretować zjawiska i tendencje charakterystyczne dla polszczyzny przełomu XX i XXI wieku; odczytywać relatywność typów i form komunikowania w powiązaniu z założeniami komunikowania międzykulturowego; analizować tekst z perspektywy językoznawczej w powiązaniu z założeniami danej teorii lingwistycznej
  - wypowiadać się i pisać na tematy literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze; wygłaszać własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, dobierając samodzielnie odpowiednią literaturę teoretyczną; przygotować wystąpienia z zachowaniem reguł poprawnego komunikowania i autoprezentacji, potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji i innowacji
  - komunikować się w różnych typach sytuacji komunikacyjnej od nieoficjalnej po naukową, z wykorzystaniem odpowiedniej nomenklatury badawczej. Potrafi wypowiadać się na tematy związane z dyscypliną w obcym języku
  - poprawnie posługiwać się językiem polskim i poprawnie oraz adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią przedmiotu; posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu
  - analizować i interpretować wytwory kultury z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych; stosuje odpowiednie do dzieła metody interpretacji i umiejętnie potrafi o tym komunikować
  - posługiwać się wybranymi metodami analizy i interpretacji literaturoznawczej, językoznawczej i kulturoznawczej; wykorzystać i analizować zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników kwerendy
  - uzasadniać i krytycznie oceniać uogólnienia w świetle dostępnej wiedzy empirycznej oraz wykorzystuje te umiejętności w organizacji pracy
  - zestawiać różne stanowiska, dotyczące określonego problemu teoretycznego z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa
  - wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem i skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów
  - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
  - gromadzić informacje bibliograficzne, sporządzać opisy bibliograficzne i bibliografie załącznikowe; potrafi monitorować postępy uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym szkoły
  - rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym
  - podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie
  dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia uczniów; rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów; skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych uczniów
  - tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia; pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego
  - samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa; samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii
  - posługiwać się kompendiami i słownikami (tradycyjnymi i elektronicznymi)
  - pisać prace zaliczeniowe na podstawie samodzielnie dobranej literatury
  - prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętności pracy z grupą
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; dokonywania oceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
  - efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznego oceniania jej postępów; jest gotów pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; poprawnie i skutecznie komunikuje się na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym; sprawnie przełącza się na odpowiedni dla danej sytuacji społecznej kod komunikacyjny
  - przyjęcia nowych idei i zmiany ukształtowanych opinii, wynikającej z nowej wiedzy i jej uzasadnienia; posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka
  - samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych i świadomego użytkowania mediów
  - organizowania pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracowania z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej
  - wykazywania postawy zaangażowania w sprawy społeczne;
  działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu zamieszkania, kraju, Europy oraz wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych; aktywnego uczestniczenia w przestrzeni komunikacyjnej oferowanej przez nowe media
  - porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią
  - wykorzystania znaczenia europejskiego dziedzictwa literackiego, językowego i kulturowego dla rozumienia aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się i jakości więzi społecznych
  - zrozumienia etycznych następstw wynikających z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce; dbania o merytoryczny i etyczny poziom podejmowanych zachowań komunikacyjnych; budowania więzi społecznych z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych
  - samodzielnego formułowania na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów propozycji ich rozwiązania
  - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej
  - uczestniczenia w życiu kulturalnym, interesowania się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce, propagowania czytelnictwa; rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego środowiska
  - wykorzystania w odpowiedniej sytuacji językowej opanowanej w trakcie zajęć terminologii specjalistycznej
  - projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji
  - świadomego korzystania ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; doceniania ważności problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach; poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych; kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych; wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za powierzone zadania; pobudzenie aktywności studentów. Przygotowanie do zadań praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela polonisty ze szczególnym uwzględnienie specyfiki nauczanego przedmiotu, jego roli w kształtowaniu osobowości wychowanka i przygotowania uczniów do uczestniczenia w kulturze polskiej, europejskiej i światowej.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) ma możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów z bloku podstawowego, a przede wszystkim dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych. Dzięki prowadzonym zakresom kształcenia oraz odbytym praktykom może podjąć pracę w redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach, działach personalnych i szkoleniowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozoficzne konteksty literatury
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku
2
ZAL-O
Wykład
15
Historia Polski
2
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nauki pomocnicze filologii polskiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
2
Literatura epok dawnych
4
Literatura powszechna
2
Poetyka z elementami teorii literatury
2
Wstęp do nauki o języku
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia Polski
2
EGZ
Wykład
15
Język łaciński z elementami kultury antycznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
Leksykologia i leksykografia współczesna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura epok dawnych
4
Podstawy pisowni polskiej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Poetyka z elementami teorii literatury
2
Zagadnienia literatury współczesnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
5
Kultura języka i wypowiedzi
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura powszechna
4
Literatura romantyzmu
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Poetyka z elementami teorii literatury
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy dydaktyki
3
EGZ
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
2
Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
3
Kultura języka i wypowiedzi
1
Literatura Młodej Polski
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura pozytywizmu
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Proseminarium
4
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Stylistyka współczesna
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka polskiego
4,5
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
SUMA
25,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Analiza i interpretacja dzieła literackiego
3
Gramatyka historyczna języka polskiego
3
Literatura dwudziestolecia międzywojennego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Literatura po 1939 roku
3
Literatura powszechna
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
9
Teoria języka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka polskiego
3
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Gramatyka historyczna języka polskiego
4
Korespondencja sztuk
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Literatura dla dzieci i młodzieży
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Literatura po 1939 roku
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
Wiedza o mediach
2
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0