Filozoficzne konteksty literatury

2021Z

Kod przedmiotu25S1O-FKLhh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady dotyczą koncepcji filozoficznych, które zyskały szczególną popularność w literaturze polskiej i światowej. Chodzi między innymi o takie nurty, jak platonizm, epikureizm, stoicyzm, gnostycyzm, humanizm, mesjanizm, utylitaryzm.,ĆWICZENIA:Zajęcia ćwiczeniowe ukierunkowane zostały na poezję polską XIX i XX wieku. Przedmiot analiz stanowią teksty, w których występują zagadnienia natury filozoficznej (ontologicznej, epistemologicznej, aksjologicznej, historiozoficznej), czasem powiązane z tematyką religijną i moralną. Poszczególne dzieła rozpatruje się tutaj w kontekście tradycji filozoficznej i religijnej manifestowanej w danym utworze lub przezeń podważanej, poddawanej dyskusji, tradycji ujawnianej niekiedy też w pozostałej twórczości poetyckiej danego autora. Ćwiczenia uwzględniają trzy modele poezji filozoficznej: poetycki traktat filozoficzny, poetycką ilustrację idei filozoficznej, filozofię ukrytą w poezji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi