Kultura języka i wypowiedzi

Language and spoken culture

2022Z

Kod przedmiotu25S1O-KJWh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia i terminy z zakresu kultury języka (norma, innowacja językowa, kryteria oceny poprawności językowej, błąd językowy); tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny; typologia błędów zewnętrznojęzykowych i wewnętrznojęzykowych; błędy fonetyczne (akcentowanie wyrazów, wymowa samogłosek nosowych i grup głoskowych); typy wymowy; błędy leksykalne słownikowe, frazeologiczne i słowotwórcze; zapożyczenia i ich typy; błędy fleksyjne w zakresie poszczególnych części mowy; odmiana nazwisk polskich i obcych; zasady stosowania apostrofu; błędy składniowe w zakresie szyku wyrazów w zdaniu, związku zgody i rządu; składnia liczebnika.,ĆWICZENIA:analiza zdań niepoprawnych pod względem językowym, ćwiczenia praktyczne: określanie typów błędów językowych, tworzenie zdań poprawnych, odmiana nazw własnych, odmiana i składnia liczebników, ćwiczenie naturalnego szyku zdania, warsztaty redakcyjne, ćwiczenia w osiąganiu spójności tekstu, ćwiczenie poprawnej wymowy i akcentu
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa, 2005 2) Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa, 2009 3) Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak