Literatura Młodej Polski

2022L

Kod przedmiotu25S1O-LITMPh4
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówajęcia wykładowe mają charakter przekrojowy. Przedstawiają najważniejsze konteksty filozoficzne i artystyczne z zakresu modernizmu europejskiego, na których tle rozwijała się filozofia, sztuka i literatura polska przełomu XIX i XX wieku. Cykl zajęciowy rozpoczyna charakterystyka patronów duchowych pokolenia Młodej Polski – Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego i Henriego Bergsona. Kolejne spotkania poświęcone są krytyce młodopolskiej, kształtującej ówczesną świadomość artystyczną. Nacisk położono tutaj zarówno na programotwórczy charakter krytyki (np. Zenon Przesmycki), jak też syntetyzujący (np. Ignacy Matuszewski) i rozliczeniowo-likwidacyjny (np. Stanisław Brzozowski). Wreszcie zajęcia ostatnie dotyczą najważniejszych nurtów światopoglądowo-estetycznych okresu, tj. dekadentyzmu, impresjonizmu i symbolizmu.,ĆWICZENIA:Zajęcia ćwiczeniowe skoncentrowano na liryce i dramacie, bowiem te rodzaje literackie miały w Młodej Polsce priorytetowe znaczenie i one też nastręczają najwięcej kłopotów lekturowych. Wybrane zostały utwory najbardziej reprezentatywne dla epoki, ale i najtrudniejsze, wymagające odpowiedniego wprowadzenia. Chodzi zwłaszcza o analizę relacji, jakie istnieją między literaturą a filozofią, religią, kulturą, sztuką. Stąd wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: tematyka biblijna, mitologiczna, moralna, egzystencjalna, narodowa, artystowska. Towarzyszy temu problem wyobraźni – zagadnienie obrazowania charakterystyczne dla Młodej Polski. Z uwagi na różnorodną poetykę dzieł (naturalizm, realizm, parnasizm, impresjonizm, symbolizm, preekspresjonizm) podjęto też kwestię stylu wypowiedzi.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi