Literatura pozytywizmu

2022L

Kod przedmiotu25S1O-LITPh4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady obejmują wiedzę z epoki pozytywizmu z uwzględnieniem prądów artystycznych, filozoficznych i ideowych (realizm, naturalizm, materializm, ewolucjonizm, sceptycyzm, empiryzm, utylitaryzm) oraz gatunków literackich (powieść, nowela, opowiadanie). Dodatkowo eksponują twórczość autorów charakterystycznych dla epoki postyczniowej. Prezentują także systemy wartości, postawy etyczne (agnostycyzm, utylitaryzm) porządkujące aksjologiczny kształt świata dotkniętego przez historię (powstanie styczniowe kończące tradycję romantycznych zrywów narodowowyzwoleńczych).,ĆWICZENIA:Realizowany na zajęciach ćwiczeniowych materiał uszczegóławia i pogłębia problematykę wykładów poprzez analizę i interpretację prozatorskich tekstów literackich, gdyż pozytywizm to okres, w którym nowoczesna powieść i nowelistyka rozwijają się na miarę europejską. Analizowane teksty literackie okresu pozytywizmu obrazują dominujące w epoce tendencje ideowe i artystyczne (realizm, naturalizm).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Orzeszkowa Eliza, Maria, [w:] tejże, Pisma zebrane, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, t. 48, "Książka i Wiedza", 1951 2) Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem, [w:] tejże, Pisma zebrane, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, t. 21-23, "Książka i Wiedza", 1951 3) Orzeszkowa Eliza, Cham, wstęp i oprac. Grażyna Borkowska, TAiWPN "Universitas", 1998 4) Prus Bolesław, Lalka, oprac. Józef Bachórz, t. 1-2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 5) Prus Bolesław, Omyłka; Z legend dawnego Egiptu, [w:] tegoż, Antek i inne opowiadania, wybór i posłowie Józef Bachórz, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000 6) Prus Bolesław, Placówka. Powieść, przypisy i notę o aut. oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki, PIW, 1971 7) Sienkiewicz Henryk, Rodzina Połanieckich, [w:] tegoż, Dzieła, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, t. 32-34, PIW, 1949 8) Sienkiewicz Henryk, Jamioł; Organista z Ponikły, [w:] tegoż, Nowele wybrane, PIW, 1950 9) Sienkiewicz Henryk, Bez dogmatu, oprac Tadeusz Bujnicki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002 10) Świętochowski Aleksander, Chawa Rubin, [w:] tegoż, Nowele i opowiadania. Wybór, oprac. Samuel Sandler, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965 11) Konopnicka Maria, Dym; Banasiowa, [w:] tejże, Opowiadania, wstępem opatrzyła Krystyna Kuliczkowska, "Czytelnik", 1968 12) Dygasiński Adolf, Zając, oprac. Jan Zygmunt Jakubowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958 13) Bałucki Michał, Grube ryby; Dom otwarty, oprac. Tomasz Weiss, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 14) Zapolska Gabriela, Żabusia; Ich czworo, oprac. Tomasz Weiss, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974 15) Dziugieł-Łaguna Magdalena, Symbolika perły w świetle "Marii" Elizy Orzeszkowej, [w:] Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2008, s. 215-228 16) Bilińska Magdalena, Romantyzm w "Omyłce" Bolesława Prusa, t. 8, "Polonistyka”, 2003, s. 465-470 17) Pieścikowski Edward, "Organista z Ponikły” H. Sienkiewicza, [w:] Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Sawickiego, PWN, 1979, s. 121-129 18) Bachórz Józef, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, czyli o kazuistyce sumienia, [w:] Pozytywizm, wyboru dokonała Danuta Knysz-Rudzka, Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 1997, s. 130-144 19) Tomkowski Jan, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa, [w:] tegoż, Mój pozytywizm, Instytut Badań Literackich, 1993, s. 131-156 20) Borkowska Grażyna, „Cham” Orzeszkowej: dwa porządki rzeczywistości, [w:] Lektury polonistyczne. Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red. Gabrieli Matuszek, TAiWPN "Universitas", 2001, s. 48-67 21) Bachórz Józef, „Placówka” Bolesława Prusa. Projekt kolejnej interpretacji, [w:] Pozytywizm, wyboru dokonała Danuta Knysz-Rudzka, Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 1997, s. 130-144 22) Wolny Helena, Obraz świata w „Zającu” Adolfa Dygasińskiego, [w:] Polska powieść XIX wieku. Interpretacje i analizy, pod red. Lecha Ludorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992, s. 276-296 23) Walas Teresa, Kobieta kwestia ludzka. O „Żabusi” Gabrieli Zapolskiej, [w:] Lektury polonistyczne. Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red. Gabrieli Matuszek, t. 2, Kraków, 2001, s. 83 24) Chałupnik Agata, Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska. O kobiecym doświadczeniu ciała, Oficyna Wydawnicza Errata, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi