Poetyka z elementami teorii literatury

Poetics with elements of theory of literature

2021L

Kod przedmiotu25S1O-PZETL2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kulawik A., Poetyka.Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, 1990 2) Głowiński M., Słownik terminów literackich, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1988 3) Black M., Metafora, w: Studia z teorii literatury, red. Markiewicz H., Zakł Nar. Im. Ossolińskich, 1972 4) Arystoteles, Poetyka, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983 5) Głwiński m. Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, WSiP, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi