Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia Polska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcia na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA
  - Wszechstronnie zna i rozumie związki między refleksją literaturoznawczą i językoznawczą a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi
  -Zna literaturę polską na szerokim tle kulturowym, z uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej, filozoficznej i antropologicznej
  -Posiada wiedzę z zakresu rozwoju teorii literatury – od starożytności po czasy współczesne – oraz jej związków z innymi dziedzinami wiedzy: filozofią, psychologią, językoznawstwem, semiotyką, socjologią
  -Ma elementarną wiedzę na temat przebiegu procesów akwizycji języka ojczystego, zna podstawowe teorie dotyczące akwizycji języka
  -Zna poglądy i dokonania wybitnych badaczy literatury i języka
  -Zna i rozumie zagadnienia komunikacji językowej – interpersonalnej i interkulturowej
  -Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat periodyzacji procesu historyczno-literackiego, różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyki, ewolucji postaw czytelniczych, problemów i motywów literackich
  -Ma świadomość kompleksowości literatury i języka, zjawisk kulturowych i estetycznych, powiązań literatury ze sztuką, filozofią i innymi dziedzinami nauk
  -Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat rozwoju procesów historyczno-kulturowych, najistotniejszych wydarzeń historycznych
  -Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  -Ma wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki
  -Ma wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz, organizowania działań dydaktycznych oraz na temat motywowania uczniów do pracy na lekcji
  -Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych teorii uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów
  -Zna struktury i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
  -Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
  -Ma wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej
  -Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie
  -Ma wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela
  UMIEJĘTNOŚCI
  -Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, samodzielnie zdobywa wiedzę
  -Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w związku z zadaniami nauczania
  -Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa w sytuacjach lekcyjnych
  -Analizuje teksty literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze, wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty, prowadzi uczniów w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy
  -Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
  -Ma umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących omawianych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, a także dydaktyki i psychologii
  -Pisze prace zaliczeniowe na podstawie samodzielnie dobranej literatury
  -Rozumie relatywność postrzegania i oceny zjawisk społecznych w zależności od odmiennych kultur i środowisk
  -Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić lekcję, rozpoznaje problemy (dydaktyczne, wychowawcze) na lekcji i odpowiednio na nie reaguje
  -Samodzielnie zdobywa nową potrzebną mu wiedzę, wykazuje samodzielność w przygotowaniu zajęć, sprawdzianów, testów osiągnięć
  -Dokonuje adaptacji gotowych materiałów dydaktycznych do potrzeb i specyfiki poszczególnych klas i uczniów
  -Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji
  -Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
  -Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej
  -Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności
  -Potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne
  -Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)
  -Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  - Jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia
  -Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów,
  -Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (jako nauczyciel), dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
  -Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego
  -Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, nad identyfikowaniem i porządkowaniem wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin filologii polskiej, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  -Dokonuje ewaluacji swojej pracy oraz pracy ucznia, potrafi wyciągnąć z niej wnioski dla dalszej pracy dydaktycznej
  -Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela
  -Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań
  pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
  -Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
  -Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  -Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów
  -Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły
  -Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturalnego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich. Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyce
2
Teoria kultury
3,5
Warsztaty translatorskie
2
III - Kierunkowe
Elementy kultury języka polskiego
1
Językoznawstwo ogólne
2
Metodologia badań literackich
2
Nurty i style literacko-artystyczne
2,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wybrane zagadnienia analizy dzieła literackiego
2
Wybrane zagadnienia gramatyki języka polskiego
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika (konwersatorium)
2
Psychologia społeczna
2
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Komparatystyka literacka
2
Kreatywne pisanie
1
Metodologia badań językoznawczych
3
Metodologia badań literackich
2
Nurty i style literacko-artystyczne
3
Problemy leksykologii
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
3
Wystąpienia publiczne
1
Życie literackie po 1989 roku
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka przedmiotu
4
V - Specjalizacyjne
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Antropologia literatury
2
Dialektologia
3
Filozofia a literatura
3
Historia języka polskiego
4
Kreatywne pisanie
1
Literatura i kultura popularna
4
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
Wprowadzenie do semantyki
2
Życie literackie po 1989 roku
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka przedmiotu
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru
2
III - Kierunkowe
Eseistyka literacka i filozoficzna
4,5
Język wartości
1
Literatura i kultura popularna
4
Pragmatyka językoznawcza
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
9
Zagadnienia językoznawstwa komputerowego
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Wykład monograficzny
2
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
SUMA
30,0