Nurty i style literacko-artystyczne

2021Z

Kod przedmiotu25S2-NISALh1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) U. Eco, "Historia piękna", Poznań, 2005, s. 99-123 2) A. Wieczorkiewicz, "Drogi życia i drogi poznania: alegoryczne wizje wędrówki" w literaturze dawnej, t. z. 2, "Pamiętnik Literacki", 1993, s. 3-28 3) K. Meller red., "Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia", Warszawa, 2009, s. 59-100 4) A. Wilkoń, "Dzieje języka artystycznego w Polsce", Kraków, 2002, s. 42-80 i n. 5) C. Backvis, "Słowacki i barokowe dziedzictwo", w: "Szkice o kulturze staropolskiej", Warszawa, 1975 6) Sawicka D., M. Bieńczyk (red.), "Nasze pojedynki o romantyzm", Warszawa, 1995, s. 53-69 7) Dopart B., "Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła", Kraków, 1999, s. 183-192 8) M. Janion, "Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury", Kraków, 2007, s. 83-92 9) J. Kleiner, "Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822", Kraków, 1975 10) A. Kowalczykowa, "Słowacki", Warszawa, 1994, s. 37-52 11) M. Żmigrodzka (red.), "Problemy polskiego romantyzmu", t. seria 3, Wrocław, 1981, s. 143-162 12) J. Kotarska, "Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Wrocław, 1980, s. 117-166 13) J. Pelc, "Barok - epoka przeciwieństw", Warszawa, 1993, s. 180-206 14) T. Michałowska (red.), "Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza", Wrocław, 1989 15) E.R. Curtius, "Literatura europejska i łacińskie średniowiecze", Kraków, 1997, s. 526-536 16) A. Wilkoń, "Dzieje języka artystycznego w Polsce: renesans", Katowice, 2004, s. 162-173 17) I. Maciejewska, "Ukształtowanie narratora i narracji w „Złocistej przyjaźnią zdradzie” Adama Korczyńskiego. Klucz do lektury utworu" [w:] "Teksty – konteksty – interpretacje", Olsztyn, 1994, s. 9-21 18) J. Kopeć, D. Wojtyska (red.), "Męka Chrystusa wczoraj i dziś", Lublin, 1981, s. 44-60.
Literatura uzupełniająca
Uwagi