Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2021Z

Kod przedmiotu25S2-SMPDh1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? , Gdańsk, 1996, s. 8-49 2) Wojcik K., , Piszę pracę magisterską – poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich i doktorskich), Warszawa, 2002, s. 16-56 3) Wolański A., Edycja, Warszawa, 2009, s. 13-58 4) red. P. Stalmaszczyk, Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Wydaniwctwo UŁ, 2006, s. 234-251
Literatura uzupełniająca
Uwagi